F. Matei JtündetA Van de redakteur No. 3 RECEPTIES, Tel. 72 04 64 LUNCHES en VAN BREESTRAAT 3 (bij Concertgebouw) DINERS Dit is de Schakel die komt hinden, De oude club aan d'oude vrinden. Rerlakteur W. Adriaansz. Vecfitstraat 1 75Amsterdam, tel. 42 63 04 Administrateur: O. J. v.d. Heul. Hobbemakade J 15 3. Amsterdam, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Job. Meijer. Kanaalstraat 132. Amsterdam, tel. 18 07 10 48e Jaargang oktober 1968 Vandaag Als alles goed is gegaan heeft deze Schakel u eerder bereikt dan gewoonlijk. U kent het voornemen: voortaan afleve ring op de derde vrijdag van de maand. Daardoor en mede door de late ver schijning van het september-nummer is de tijd van voorbereiding ditmaal wat kort geweest. Dat op mijn verzoek de jeugdcommis sie en het beat-committee niettemin de krappe tijd nog hebben kunnen benutten, stemt tot voldoening. De bijdragen van Johan de Bie en Ron Limburg treft u dan ook in dit nummer aan. Uiteraard ontbreken de pickles van Jo Wijnand ook ditmaal niet. Voor een vluchtige beschouwing van de seniorenprestaties (tot en met 6 okto ber j.l.) verschafte Chris Schroder de voorinformatie. Onze man in Amerika ditmaal Bob Neseker geeft een eind indruk van het Amerikaanse voetbalsei zoen. En op mijn verzoek droegen ook Ad Onderdelat en Jhr. van Rossum de Gaulin weer eens een werkje bij. Ten slotte treft u weer de inmiddels gebrui kelijke rubrieken aan. Voor de volgende Schakel mag ik de D-commissie wel verzoeken uiterlijk per 11 november a.s. een doorwrocht stukje in te zenden. Strijd Op alle fronten leveren wij met onze veelheid van elftallen nu de strijd om de punten. Het is uiteraard nog te vroeg om ons aan prognoses te wagen. Mogen wij evenwel met alle ons ten dienste staande sportieve middelen hoog reiken in ons streven, waarbij wij in de eerste plaats denken aan ons eerste zondagelftal. De verrassingen prettige en minder pret tige zijn evenwel tot nu toe niet van de lucht geweest. Tot de mogelijkheden van ook onze voetbalaktiviteiten behoren echter gelukkig zowel uitdelen als inkas- seren. Het strijdelement bestaat immers slechts bij de gratie van het ongewisse. In dit verband mag bijvoorbeeld ge wezen worden op de opmerkelijke suk- sessen van Go Ahead tegen Ajax en Feijenoord. Oudere lezers vergeven mij dit overstapje naar de minder en meer betaalden maar even. Sprekender nog wij gaan nog wat verder terug was het vorige jaar de niet verwachte overwinning van het Deense elftal op onze Nederlandse for matie. Onze landgenoten kregen na kloe ke voorbereiding in retraite-oorden een voetballesje van de Deense liefhebbers. Na gedane dagelijkse arbeid prikten de Denen haastig thuis bij moeder de vrouw een vorkje mee om zich daarop naar het stadion te reppen. En vóór de nieuwe dag verscheen hadden de kansloos geachte Denen fris van de lever onze full- en semi-professionele landgenoten een ne derlaag toegebracht. Geen aktualiteit. Akkoord. Maar ik stip het feit alsnog maar even aan om te bewijzen, dat zekerheden in onze sport nauwelijks bestaan. Ook in onze eigen amateur-rivaliteit jegens mogelijk minder voetbalbegaafde tegenstanders niet. De faktor ongewisheid maakt ons spel de moeite waard te blijven spelen. Maar de mens blijft een vreemd wezen en niets menselijks is ook de A.F.C.-er vreemd. Want wij willen niettemin als nog wel op een kampioenschap rekenen. W. Adriaansz.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 1