V/cw de redacteur 48e Jaargang augustus 1968No. 1 Dit is de Schakel die komt binden, De oude club aan d'oude vrinden. Redakteur W. Adriaansz, Veclitstraat 175Amsterdam, tel. 42 63 04 Administrateur O.J. v.d. Heul. Hobbemakade 1 1 5 3. Amsterdam, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Job. Meijer. Kanaalstraat 132. tel. 1807 10. Amsterdam Jaarvergadering Eind juli j.l. was het dan weer zo ver. De jaarlijkse algemene vergadering op eigen erf. Een gedegen verslag ervan is in uw Schakel niet op zijn plaats. Ten tweede, omdat de tweede secretaris de primeur dient te bewaren voor het vol gende jaar; en ten eerste, omdat u de vergadering zelf had dienen bij te wonen. De oude getrouwen waren er uiteraard wel en voor hen behoef ik niet te her kauwen, want hun is niets ontgaan. Een beetje verdrietig vindt uw berichtgever het steeds weer, dat de jongeren, behou dens een enkele uitzondering, verstek laten gaan. En juist de nieuwe generatie behoort zich zo langzamerhand aan te dienen in onze A.F.C. Voorzitter Henk Kappelhoff maakte dan ook melding van het feit. dat de jongere A.F.C.-ers vanaf 20 jaar per circulaire benaderd waren, althans die genen onder hen, die voor daadwerke lijke steun in bestuur en commissie be reid en in staat geacht mochten worden. Met hem zijn wij benieuwd naar het resultaat van die „enquête". Wat uw reporter altijd afleidt bij bij eenkomsten als deze zijn de kleine din gen er omheen. Zo viel het hem op, dat onze voorzitter plaats had genomen onder een merkbaar loshangende pla fondtegel. Met het voortschrijden van de agenda zakte de tegel weliswaar ziender ogen, maar toch niet genoeg, zodat Henk het einde ongeschonden haalde. Uw be richtgever vond dat een beetje jammer. Niet dat hij op bloed uit is, want zo'n tegel is van licht en zacht materiaal, dus daar niet van. Maar het had toch een beetje leuk kunnen zijn. Wat ouderdom vermag bewees de heer I. H. Galavazi, die fit en doing well in een gloedvol betoog de dank van A.F.C. aan zijn adres terugkaatste. Niet A.F.C. had reden tot dankbaarheid, maar hijzelf en wel jegens A.F.C. Overigens liet hij niet tornen aan zijn 60-jarig A.F.C.-lidmaatschap, want over zijn eer ste optreden in A.F.C. destijds was nog geschreven. Weliswaar door hemzelf, maar toch Het jaarverslag van secretaris Jan van Dijk was weer knap gecomponeerd, maar werd geen recordprestatie. Om 9.22 uur nam Jan het woord, dat hij behield tot 9.49 uur. Maar ook in 27 minuten bleek alles toch maar weer gezegd! Twee kampioenen werden gehuldigd: C I en senioren XIII, ploegen ditmaal met zes man sterk. Prettig was het, dat Gerard van Poorten voor zijn bejaarde équipe de plakken weer in ontvangst mocht nemen. Mijlpaalbereikers werden nog door de voorzitter gememoreerd. Zo werd Siem de Waal 70 en Jo Hurwits 60 jaar. Maar de vergaderden wisten er nog wel een paar meer op te noemen, zodat de cross talk enigszins verwarrend werd en met een voorzitterlijk vermaan werd beëin digd. „Zand erover!" Maar dat vond men nu ook weer niet nodig Kampioen De vorige maal half juli naar u weet mocht ik nog schrijven, dat D.C.G. in de strijd om de amateur lands titel tot dan niet zonder succes streed en sterk stond in het hoge streven. Nauwelijks was de inkt droog, of D.C.G. moest U.V.S. nog onverwacht een beslissingswedstrijd toestaan. Maar mijn prognose is ten slotte goed geble ken. D.C.G. behaalde alsnog het lands kampioenschap bij de amateurs en dat is in ieder geval een prestatie van onze stadgenoten, die ook in de Schakel ge memoreerd dient te worden. Ook hier dus alsnog: proficiat! Redacteur Andermaal moet ik terugkomen op het geschrevene in de vorige Schakel-pagina 1 Ik berichtte u toen, dat in verband met vakantie van redacteur Hans de Bie een malig de redactie door mij werd over genomen. Inmiddels heeft Hans de Bie het A.F.C.- bestuur gevraagd om ontheffing van zijn taak als Schakel-redacteur, zulks in ver band met zijn vele andere journalistieke werkzaamheden, waaronder redacteur schappen van Lawntennis en Honkbal/ Baseball. En zo komt u dan nu onder mijn ge legaliseerde Schakelbewind. In de eerste plaats past hier een woord van dank en hulde aan Hans de Bie, die twee jaren achtereen de A.F.C.-Schakel met vlijt en kunde heeft bestierd! Verder meen ik, dat u er recht op kan doen gelden iets naders te vernemen van uw nieuwbenoemde redacteur. Lange tijd geleden reeds maakte hij zijn meestal klandestiene entree bij A.F.C. op de Zuidelijke Wandelweg. In destijds mo-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 1