V/an de brug 1895 Vc'' - J IT>y—-^a O r_ -n*«y Dit is de Schakel die komt hinden, De oude club aan d'oude vrinden. ABC Rerlaktie: H. de Bie, Camera Obscuralaan 2 16. Amstelveen, tel. 0 2964-1 8278 Administrateur: O. J. v.d. Heul. Hobbemakade 1 1 5 Amsterdam-z, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Job. Meijer. Kanaalstraat 132. Telefoon 180710, Amsterdam-w. 47e Jaargang april 1968 No. 9 Voorspoedig verloop Het ziet er naar uit, dat het overgrote deel onzer vele elf- l tallen nog vóór 1 mei de laatste com petitiewedstrijd zal hebben gespeeld, zo dat van een voor spoedig verloop wat het weer betreft mag worden ge sproken. Nu nog graag een beetje minder wind in de komende jaren! Wij sluiten een seizoen af wat weinig hoogtepunten heeft gebracht. Nu zijn wij de laatste ja ren wel verschrikkelijk verwend door zeer goede resultaten van onze hoogste elftal len en dan valt het al gauw tegen wanneer niet de hoogste sport wordt bereikt. Op zich zelf is dat beslist geen ramp, wan neer wij ons maar niet verliezen in zelf genoegzaamheid. En dat is iets waar ik in onze goede oude 73-jarige club altijd bang voor ben. Na een goede wedstrijd voelen wij ons zó sterk, dat het een volgend maal bést een tikkeltje gemakkelijker kan wor den opgenomen. Natuurlijk onbewust, maar niettemin duidelijk merkbaar. Vlot het dan niet, dan ligt dit nooit aan ons, maar aan tegenpartij of scheidsrechter. Dan tracht men de mindere vorm al gauw met praten goed te maken en natuurlijk is niets funester dan dat. Want het zijn nooit degenen die een goede wedstrijd spelen die gaan praten en kankeren, maar altijd de spelers die niet in vorm zijn natuur lijk allereerst tot hun eigen verdriet en dat dan zo noodzakelijk moeten afreage ren. Afschrikwekkend voorbeeld Met name in het eerste elftal heerste deze verkeerde mentaliteit en het was dui delijk dat dit tot slachtoffers zou moeten leiden. Waarschuwingen hielpen niet en in de thuiswedstrijd tegen Spartaan een wedstrijd die overigens een heel normaal en sportief verloop had beleefden wij de schande dat een steeds nerveuzer wor dende arbiter één AFC-er het veld uit zond en tevens nog twee officiële waar schuwingen uitdeelde. Laat dit nu een af schrikwekkend voorbeeld zijn. want het behoeft geen betoog, dat het bestuur niet zal aarzelen in de toekomst veel strenger maatregelen zal nemen. De goede naam van onze club is ons véél meer waard dan welke speler dan ook. Van harte hopen wij intussen, dat deze les voldoende zal zijn geweest. Na enkele slappe wedstrijden speelde ons eerste tegen S.D.W. gelukkig weer een aantrekkelijke wedstrijd, al waren er wel zwake punten. De achterhoede vooral, met inbegrip van de middenspelers, speel de zeer sterk. Aldus hebben wij onze sportieve plicht goed vervuld. Het tweede heeft goede resultaten behaald, met als uitblinker de 00 tegen kampioenspre tendent Ajax III, dat op oorlogssterkte uitkwam. Het derde heeft het kampioen schap niet kunnen behalen en heeft het daarna lelijk laten liggen. Het vierde bleef behoorlijke resultaten behalen. Veel kampioenen zullen wij dit jaar niet kunnen begroeten, maar op het 13de re kenen we toch beslist! De eerste gelukwensen gaan uit naar de C-l die, zelf die dag niet spelend, kam pioen werden door een nederlaag van de naaste concurrent. Bovendien zetten zij le Paasdag de kroon op het werk door in het zeer sterk bezette HVV-toernooi de le prijs te behalen. Jongens, prima gedaan en van harte gefeliciteerd. Ook tegen hun trotse vaders bleven de C-l-jongeren de vorige week in de meerderheid. Ziekenboeg Onze ridder en oudvoorzitter I. Gala- vazi is gelukkig weer herstellende van een hartaanval. Wij wensen de krasse 76-jari- ge van harte een spoedig herstel toe. Me vrouw v. d. Valk is na een operatie ge lukkig weer in de kring van haar gezin teruggekeerd. Helaas is onze vriend Wim Buckert nog steeds heel ernstig ziek. Onze gedachten zijn bij hem en bij zijn dappere vrouw. HENK KAPPELHOFF de Italiaanse keuken Imp, gebr. plieger heerlen, amsterda-n

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 1