HOF VAN HOLLAND Tennissen op „Goed Genoeg" Hardstikke bedankt Nobelprijs voor Kick Sierhuis poolt Allen mee, het ts voor a.£.c. spelen, hetgeen de continuïteit van het spel zeer ten goede komt. Bovendien is veel meer geoorloofd. Voor gevaarlijk spel wordt zelden gefloten, de schou- derduw wordt nooit afgefloten, hetgeen men in Nederland wel anders ziet. Waar de Engelse scheidsrechter zeer gevoelig voor is, is het maken van opmerkingen aan zijn adres. Dat tolereert hij onder geen beding, en de speler, die zich daar toe verstout, wordt dan ook gegarandeerd opgeschreven. De plaats van de voetbalsport in het dagelijks leven, overigens van de sport in het algemeen, is in Engeland veel be langrijker dan bv. in Nederland. De kranten, zowel de grote landelijke als de kleinere provinciale en plaatselijke, be steden dagelijks enige pagina's aan het sportgebeuren. Voetbalnieuws beslaat minstens een volle pagina en vaak meer. Zij houden het publiek nauwgezet op de hoogte van de laatste nieuwtjes, blessu res worden in details beschreven, vooral wanneer het de plaatselijke favoriet be treft. Opzienbarende transfers worden al weken van te voren aangekondigd, zoals bv. die van Martin Chivers, een 22 jari ge voorhoedespeler van Southampton, die een week voor kerstmis 100.000 moest opbrengen, toen een wedstrijd speelde voor een Engels elftal onder de 23 jaar tegen Italië, het winnende doel punt scoorde en zijn waarde onmiddellijk zag stijgen tot 125.000, waarmee hij de duurste speler van Engeland werd. De Londense Spurs hebben hem voor dit lieve sommetje overgenomen. Dit moge een illustratie zijn van de fabelachtige bedragen, waarmee men werkt. Tijdens mijn verblijf in Engeland stond de Ar- senalspeler Ian Ure eveneens voor 125.000 genoteerd, terwijl veel minde re goden toch altijd nog op zijn minst een 50.000 opleveren. U vraagt zich af, hoe het mogelijk is, dat er met zulke enorme bedragen wordt gegoocheld. Wel, dat is eenvoudig genoeg, wanneer men bedenkt, dat er practisch geen wedstrijd gespeeld wordt met minder dan 30.000 man publiek, dat gemiddeld per man 2,50 tot 3,neertelt. Vooral dit jaar is de toeloop geweldig. Alle records wor den met vele duizenden gebroken. Een ploeg als Manchester United trekt bij KOM EENS KIJKEN IN BODEGA REMBRANDTSPLEIN 5 ZAAL BESCHIKBAAR VOOR RECEPTIES, PARTIJEN, ENZ. DIR. PIM BAKKER thuiswedstrijden gem. ruim 55.000 man, maar veroorzaakt tevens stormlopen bij haar uitwedstrijden. Maar ook lager ge klasseerde clubs floreren. Wanneer men dit weet, is het niet meer verwonderlijk, dat een club enige miljoenen kan spen deren voor de opbouw van een sterk team. Het Engelse publiek is trouwens een hoofdstuk apart. U dacht misschien, dat wij in Amsterdam goed kunnen zin gen. Vergeet het maar. Ons armzalige zilvervlootliedje verzinkt in het niet bij de scala van strijdliederen, die over de 22 ruggen wordt uitgestort. 90 minuten lang. Dacht u, dat een Engelsman in de put ging zitten, wanneer zijn team ach terstaat? Welnee, dat is een reden, om nog harder te zingen en schreeuwen. Er heerst daardoor een machtige sfeer in zo'n stadion. In Londen, waar ik Queens Park Rangers het bovenaan staande Portsmouth zag bevechten, voerde een jongen twee levensgrote pauken met zich mee, waarop hij onvermoeibaar een be paald rithme sloeg, dat dan door een afgeladen stadion werd meegeklapt. Is het verwonderlijk dat de Rangers, gedre ven door zulk een enthousiasme, een 20 overwinning uit het vuur sleepten? Daar in Londen maakte ik overigens een voortreffelijk staaltje van Engelse hoffelijkheid mee. Hebt u wel eens ge probeerd, een vol stadion binnen te ko men, door domweg te vragen, of men u even naar de heer van Praag wilt bren gen. Bespaar u de moeite, de supposten zullen u niet begrijpend aankijken en u vervolgens het bos insturen. In Enge land is niets eenvoudiger dan dat. Daar er geen kaart meer te krijgen was, vroeg ik aan een van de officials aan de poort, mij naar Georg Wodehouse te brengen. Deze bij cricketers welbekende Eastcoter is director van de Rangers. Tot mijn stomme verbazing gingen alle poorten voor mij open. Ik werd keurig bij hem gebracht, waarna ik onmiddellijk werd uitgenodigd in de loge plaats te nemen. De wedstrijd was opwindend. Vele opge legde kansen werden gemist, maar de Rangers toonden dat zij beslist een plaats verdienen in de eerste leaque. Op doel stond de oude-Engeland keeper Ron Springett, die nog steeds een magnifieke partij speelt. Voorts speelden de Morgan- tweelingen op de links- en rechtsbuiten plaats een sterke partij. Beiden zijn reeds benaderd door de Spurs. Een week later zag ik de verrassing van het seizoen, Manchester City, spe len tegen Stoke, dat onder meer een for midabel keepende Gordon Banks in zijn gelederen telde. Hij behoedde zijn team voor een gevoelige afstraffing. De ,City' won met 42, maar dat had beslist meer moeten zijn. Het heeft een zeer sterke ploeg zonder grote vedetten als de nabu rige Bobby Charlton, Dennis Law of George Best. 12 ongeslagen wedstrijden hadden het team op de derde plaats ge bracht. En ik moet zeggen, naar wat ik heb gezien terecht. Uitblinker was ene Lee, die 2 goals scoorde, 3 keer tegen paal en lat knalde en bovendien nog 2 opgelegde kansen miste. Bovendien gaf hij het 4e doelpunt op een presenteer blaadje. Een voortreffelijke speler, die ook wel een paar centen waard zal zijn. Een andere ster was Mike Summerbee, die zich ontpopte als een soort Cruyff. Dezelfde manier van spelen en even po pulair als Johan. Dit waren zo enige ervaringen van een recent verblijf in Engeland, herinnerin gen van onvergetelijke ogenblikken van voetbalgenot, die ik u niet wilde onthou den. TOM SWART De gemeente heeft aangeboden in sportpark ,Goed Genoeg' één of meer tennisbanen aan te leggen. De vraag reist nu welke leden van AFC, ABC en ACC zin hebben om op ,Goed Genoeg' te tennissen. Om dit aan de weet te komen, is deze week een circulaire aan de leden gezonden met een aantal vragen, die be trekking hebben op de tennis-aspiraties onder de leden van de drie verenigingen. Vult u a.u.b. dit formulier in en stuur het snel in aan de heren C. Th. Boer, W. G. Staats, H. D. Scheepstra of levert u het in bij de heer Balk. Dat AFC goed voetbalt (o.a. het 13e) weten we; dat de leden van AFC elke gelegenheid aangrijpen een feestje te bou wen weten we ook; dat we allemaal aar dig voor elkaar zijn en elkaar biertjes aanbieden en uit de zak kloppen is ook al (alom) bekend. En uit het verleden weten we nog veel meer te verhalen over de diensten, die verschillende AFC-ers elkaar hebben bewezen. Dat AFC-ers hele echte, echte vrien den zijn heb ik nu onomwonden ervaren. Gedurende de weken, dat ik in het zie kenhuis een naar later bleek zeer noodzakelijke revisiebeurt nodig had, heb ik dit gezien, gehoord en gemerkt. Het ontzaglijk aantal bloemstukken, fruit manden, telefoontjes, kaarten en andere blijken van medeleven hebben mij doen kleuren en ervaren deel te MOGEN uit maken van een club, die meer dan ge woon voetbalvereniging alleen is. Het was een zo'n overstelpende vloed van genegenheidsbetuigingen, dat het mij helaas te enen male onmogelijk is allen persoonlijk te schrijven, reden waarom ik hierbij verzoek het op deze wijze te mogen doen. Ik ga nu goed vooruit, zodat we het in de onmiddellijke omgeving van de heer Balk c.s. spoedig hopen te beklinken. AFC-ers, nogmaals ook namens Lous heel erg .dank jullie wel', met de gemeende wens, dat de hier getoonde geest in de toekomst ook op onze jeug dige leden (waartoe ikzelf uiteraard ook nog behoor) overgaat. GERARD van POORTEN Kick Sierhuis kreeg op het jaardiner de Nobelprijs uitgereikt. Hartelijke ge lukwensen met deze welverdiende onder scheiding. 8

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 8