Van de brug 'a- Redacteur: J Tj. Steensma. 2e v d. Helststraat 50. Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O.J. v.d. Heul. Gerrit v.d. Veenstraat 118. tel. 714194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132. Telefoon 80710. Amsterdam-W. 36e Jaargang November 1957 ren stuitte werd besloten de verlich- tirg cp het z.g. Eilersveld aanmerke lijk te verbeteren. De grotendeels riruwe irstallatie is thans gereed ge komen. Zij biedt o.a. het voordeel dat de trairirg nu over het gehele terrein kan werden verdeeld, hetgeen de zeer slechte strook langs de cricket-oefen- kooi alleen ten goede kan komen. Afscheid. Dhr. Onrust, trainer onzer welpen, heeft zijn functie moeten neerleggen wegers militaire dienstplicht. Hij was de juiste man op de juiste plaats, die veel vcor onze jongens heeft gedaan en hun hart heeft weten te winnen. Zordcg 10 november hebben wij voor lopig afscheid van dhr. Onrust geno men, waarbij hem een kleine blijven de herinnering werd aangeboden. Wij hopen op een tot weerziens i.p.v. een afscheid! Jacques Kohier Jr. Diezelfde zondag was Jacques, voor het eerst na lange tijd, tot grote vreugde van hemzelf, zijn ouders en èlle A.F.C.'ers, weer in ons midden. Jacques, beste jongen, we hopen dat je verdere genezing voorspoedig zal mogen verlopen en dat je binnen af zienbare tiid weer regelmatig „op A.F.C." zult kunnen komen. Het al lerbeste, dapper kereltje! HENK KAPPELHOFF. P.S. In jaren kwam ik, en met mij alle A.F.C.-ers, niet zo goedgeluimd na een voetbalwedstrijd thuis als j.l. Zondag na de wedstrijd tegen De Spartaan. Dat was het, mannen. H. K. <Dit is de Schakeldie komt binden, 'De oude club aan d'oude vrinden. Over het geheel genomen mogen wij niet ontevreden zijn over de resul taten van onze K.N.V.B. - elftallen in de afgelopen maand. Het kan natuurlijk nog be ter maar het be langrijkste is, dat wij de blik weer naar boven richten, in plaats van, zoals verleden jaar, naar beneden. Het vorig seizoen ver toefden onze vier hoogste elftallen om deze tijd in de onderste regionen, nu is dat alleen (nog?) met het vier de het geval. Het eerste staat precies middenin, het tweede en derde heb ben goede kansen op het kampioen schap. Het wordt hóóg tijd dat in elk geval de tweede-elftallers voor promotie zorg dragen, ten einde de afstand tussen het eerste elftal en de reserves kleiner te maken. Zondag werd in Amstelveen vrij ongelukkig verloren van N.F.C. 2, moge deze ne derlaag een injectie betekenen voor onze spelers om elke zondag hun bes te beentje vóór te zetten. Dan moet, onder de bezielende leiding van ever green Jaap van Nek, het behalen van het kampioenschap mogelijk zijn. Het derde leed diezelfde ochtend een ver diende nederlaag tegen Spartaan 3. Jammer! Het eerste maakte 's mid dags veel goed door H.B.C. met 10 te kloppen en het vóór de rust ver toonde spel hield een belofte in voor de toekomst. Zo'n zelfde spelletje, maar dan tweemaal drie kwartier, zou ons spoedig bovenaan de rang lijst brengen maar Spartaan A.F.C. moet cp dit moment nog ge speeld worden! Houdt vol, jongens! De nieuwe overdekte tribune. De algemene vergadering van 17 ok tober j.l. heeft met algemene stem men het bestu rsvoorstel aangenomen om op de plek waar de verbrande tri bune heeft gestaan, een verplaats bare betonnen tribune, met een capa citeit van pl.m. zeshonderd zitplaat sen te doen bouwen. Ik ken U verze keren dat er spoed achter de zaak wordt gezet maar uiteraard dient eerst de goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht te worden verkregen. Volgende maand hoop ik U hierover meer te kunnen vertellen. Zoals zo vaak stelde het betrekkelijk kleine aantal leden dat deze belangrijke ver gadering bijwoonde teleur. Hoe vond U overigens het artikel over dit onderwerp in „De Telegraaf' van 4 november jl.? Velen hebben mij hierover aangeklampt; het vrijwel ge lijkluidend oordeel van clubgenoten en buitenstaanders was: een naar ar tikel". Zonder deze pennevrucht zou het „frisse ochtendblad, dat iedereen pakt" wel zo fris zijn geweest. Verlichting 2de veld. Nadat de brand ook onze verlich ting op het eerste veld onklaar had gemaakt en herstel op grote bezwa-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 1