-SCHAKEL I Van de brug D' A.r.c. T)it is de Schakel, die komt binden, De oude club aan d' oude vrinden. 36e Jaargang Redacteur: J Tj. Steensma, 2e v.d. Helststraat 50, Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O. J. v.d. Heul. Gerrit v.d. Veenstraat 118, tel. 714194 TypografieDrukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132. Telefoon 80710, Amsterdam W. September 1937 No. 2 1ste A.R.O.L.- dag verliep wat vlak, zonder veel hoogtepunten, met als uitzondering het weldadig aan doend frisse spel van H.B.S., dat ze ker een klasse be ter speelde dan verleden jaar en een H.F.C. dat de goede vorm van verleden jaar bevestigde. De eerste klassers stelden wat teleur. Zeebur- gia, dat zeven spelers heeft verloren, was niettemin te sterk voor ons, zon der overtuiging spelend, eerste elftal. In de competitie zullen wij het anders moeten aanpakken jongens! Na afloop toefden spelers en offi cials nog lang bij elkander, het was gezellig, maar met mij hadden velen het gevoel dat de juiste sfeer ont brak. De tweede dag was dit veel beter. Wat niet verwacht werd gebeurde. De eerste klassers werden uitgescha keld en twee van de oudste clubs, H.F.C. en H.B.S., kwamen in de fina le. De pauze werd opgevuld door een alleraardigste judo-demonstratie en daarna won H.F.C. voor het eerst na negenentwintig jaar weer eens de A.R.O.L.-beker en wel op zeer ver diende wijze. Aan Hein Winter en zijn mannen nogmaals onze hartelijke gelukwen sen; evenals aan de tweede prijswin naar H.B.S. Voor onze Robur-vrien- den ongetwijfeld een teleurstelling, maar ik twijfel er niet aan of het ver lies van de beker zal voor hen een aansporing te meer zijn om volgend jaar het beste been vóór te zetten. Sfeer. En nu was de sfeer er plotseling wèl! Het was meer dan druk in ons goede clubhuis en Klaas van Rijswijk keek bepaald veel vrolijker dan een jaar geleden. Vurig slot. Toen tenslotte alle gasten afscheid hadden genomen en een heel klein groepje A.F.C.'ers overbleef voor een laatste kopje koffie, klonk plotseling de kreet, die ik nimmer meer zal ver geten: „de overdekte staat in brand!" Eén blik naar buiten was voldoende om vast te stellen, dat er niet veel meer te redden zou zijn. De brand weer werd gebeld en toen wij onze jassen hadden aangetrokken en naar buiten liepen, bleef er niets anders over dan grimmig toe te zien hoe on ze goede oude tribune, die zevenender tig jaar een stille getuige is geweest van veel voetballeed, maar ook van wilde vreugde-uitingen, in misschien twintig minuten tijd totaal afbrandde. De brandweer kon niets anders doen dan de verkoolde resten blussen. Overpeinzing. Toen ik op het veld naar de brand stond te kijken en het in mijn hart niet kon verkroppen, dat honderden vreem den zich op de staantribune aan het schouwspel stonden te vergapen, gin- Foto Paul Hausel) gen mijn gedachten terug naar 1920, toen ik als schooljongen vele midda gen na vier uur met mijn vrindjes naar het toen in aanbouw zijnde A.F.C.-terrein fietste. Wat was ik trots lid van die club te zijn! En hoe weinig vermoedde ik, dat ik eens, als voorzitter, ook getuige zou moeten zijn van de vernieling van de over dekte tribune, waarmede een deel van de knusheid van ons veld is ver dwenen. Het was na middernacht geworden en er viel niet veel anders te doen dan te gaan slapen, om de slag te verwer ken. Aandoenlijk was, dat een van onze jongens nog tijdens de brand een collecte begon voor een nieuwe tri bune. Het resultaat was 14.80. Maar Joop, deze 14.80 zullen strekken als eerste betaling van de nieuwe over dekte. Want die komt er!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 1