Resultaten v/an de groene velden S. IBaarda 2 1 Drukkerij Joh. Meijer Zoon ACCOU NTANCY BequnstiQinq van onze aóveRteeRóeRS, houötöe schakel in stanö Gem. 0.77 Yooral de lagere elftallen onder vinden van de niet eens zo erg slechte weersomstandigheden veel hinder. Het derde tot en met het zevende hebben deze maand, op één enkele uitzondering na, niet gespeeld. Onze velden worden met elke in de naast ons gelegen terreinen gedre ven heipaal slechter, wij weten het. Maar al deze elftallen behoefden niet iedere Zondag „thuis" te spelen. Ook de, vaak beter dan het onze bekend staande velden der tegenpartijen werden afgekeurd. Wij kunnen ons ergens niet aan de indruk onttrekken, dat de instruc ties der consuls voor de profwedstrij den, die andere maatstaven aange ven lijnrecht staan tegenover die der „amateur" consuls. Intussen brengt deze gang van zaken mede, dat slechts de kansen (naar boven dan wel naar beneden van de eerste twee elftallen redelijk kunnen worden bekeken. Het eerste staat 6 punten voor op nummer laatst, H.M.S.. J.S.V., ook nou niet direct in het bezit van een mooi veld, speelt wel regelmatig en ziet kans punten te verzamelen. Zij staat absoluut 3 punten op ons ach ter. Het tweede elftal, in het bezit van 10 punten, staat ver voor op A.P.G.S. 2, maar ook deze keer zal de (verruimde? promotie-kans onze neus nog wel voorbij gaan. Ondanks het feit, dat de overige elftallen niet speelden, zien de aan voerders toch kans om uit dit „zalig nietsdoen" stof te peuren. En, geen slappe stof. Dank voor de medewerking, heren. Aandacht dus voor deze voetbal- loze pennevruchten; de overwinnin gen worden de volgende keren weer beschreven. Gem. 0.78 Zo'n aanvoerder van het eerste heeft het maar gemakkelijk. Zijn positie lijkt iets op die van een oudere scholier op een kostschool. Heeft hij zelf geen zin of tijd voor één of ander karweitje dan zoekt hij naar een lager geplaatste teneinde het werkje van hem over te nemen. Gelukkig heb ik de beide, deze maand, gespeelde wedstrijden gezien, zodat ik dit werk k&n doen. Allereerst dan die wedstrijd tegen Watergraafsmeer. Verloren met 9o. Bij mijn weten de grootste nederlaag, welke een A.F.C.-senioren elftal ooit leed. Een tamelijk groot contingent A.F.C.-ers was daar getuige van een debacle. Na een enigszins gelijk op gaande eerste tien minuten, kwam Watergraafsmeer door fouten van onze verdediging goedkoop aan een 40 voorsprong met de rust. Zag het er onmiddellijk na half time nog even naar uit, dat de onzen er iets aan zouden doen, na een kwartiertje ging het scherpe Water- graafsmeer-mes weer door de rood zwarte boter. De eindstand bleef nog netbuiten de dubbele cijfers. Tegen Baarn werd met een op enkele punten gewijzigd elftal met de wind in de rug begonnen. Toen dan ook de ruststand 11 was, ga ven maar weinig A.F.C.-ers de eigen mensen veel kans. En al helemaal niet meer toen Baarn er enkele mi nuten na de rust 21 van maakte. Maar of het nu dit doelpunt was of dat de oorzaak in een of andere geheimzinnige omstandigheid ge zocht moet worden, een feit is, dat van toen af slechts A.F.C. nog speelde. De Baarnse aanvallen hadden, zo ze al eens voorbij onze plotseling voortreffelijk spelende middenlinie kwamen, niets meer om het lijf en bij ons ging het gesmeerd. Snelle rennen van Eddy Blote stichtten herhaaldelijk verwarring, Henk van den Bergh en Cees Bou- wens toonden zich koele schutters en de beide junioren Ate Euwes en Hans Lenz pasten zich redelijk aan. Met drie voortreffelijke doelpunten kreeg dit vijftal loon naar werken en kon het gehele elftal een 42 overwinning op een uitgeblust Baarn gaan vieren. JAN TJALEING. Dat het, wanneer het geregend heeft, met onze velden droevig is ge steld, heeft het tweede de laatste weken ondervonden. Tot nu toe gin gen praktisch alleen de uitwedstrij den door en het verbaasde dus nie mand, dat wij uit tegen Z.S.G.O. II op de Velserweg moesten voetballen. Het werd echter al gauw duidelijk, dat ergens het spel van de Z.S.G.O.- voorwaartsen enigen onzer uit de verdediging niet lag, want liet bij de thuiswedstrijd in het begin van het seizoen de spil alléén ons in de steek, nu waren het de keeper én de spil de spil in laatste instantie die enkele fouten maakten, waardoor het verloop van deze strijd heel sterk werd beïnvloed. Met de wind mee waren wij direct in de aanval en dat resulteerde in een goede goal van Elkan Pais. 01. Toen kwam de eerste aanval van Z.S.G.O. Met veel gerommel werd deze klip omzeild, doch de tweede uitschieter werd voor Z.S.G.O. een inschieter. Bij een voorzet voor ons doel kwam de keeper wel een eind omhoog, doch hij vergat de bal uit de lucht mee te nemen. U behoeft het niet meer te raden, het was 11. Het is in het keepersvak nu eenmaal van essentieel belang om in zulke gevallen de bal klemvast uit de lucht te plukken. Net van deze schrik be komen speelde onze spil Henk Huis man de bal ietwat onhandig voor een van de voetbalschoenen van onze tegenstanders en het werd 21 voor Z.S.G.O. n. Na de thee, tegen de wind in, werd er beter gespeeld, maar ja, de keeper was er wel, doch ik geloof dat hij z'n keeperstalenten had thuis gelaten. Het werd tenminste op een heel vreemde wijze 31 voor Z.S.G.O. Er volgde nog een vierde tegenpunt, doch ik zou de eer van onze gast heren te na komen als ik zou be weren, dat dit geen goed en normaal doelpunt was. Zo verloren wij dus met 41 tegen alle verhoudingen in. Jammer genoeg moet het bij dit ene verslag van het tweede deze maand blijven. Daten we hopen dat de volgende maand de regengoden Kanaalstraat 132, Amsterdam-W. Telefoon 80710 Uw adres voor beter drukwerk MARATHONWEG 64 AMSTERDAM-Z. TEL. 713308 3

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 3