Uit de kapiteïnshut 34e Jaargang October 1055 ©it is de Schakel, die komt binden 'De oude club aan d'oude vrinden. Redacteur: J. Tj. Steensma, 2e v.d.'Helststraat 50, Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O. J. v.d. Heul, Gerrit v.d. Veenstraat 118, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon, Kanaalstraat 132, Telefoon 80710, Amsterdam-W. Grote gebeurte nissen werpen hun schaduwen vooruit. Deze ge meenplaats, die te pas en te onpas wordt gebezigd wanneer toekom stige evenementen een lange tijd van voorbereiding vra gen en zich daardoor lang vooruit al doen gevoelen, kan in sommige ge vallen wel eens precies juist de situatie weergeven en dan, in plaats van een afgezaagd gezegde, een bondige formulering zijn van be paalde gedachten. Een van die grote gebeurtenissen, die in de ware betekenis van het woord schaduwen vooruit werpen, is de verhuizing van A.F.C. Nu op de rondgezonden agenda's van de bin nenkort te houden algemene verga deringen van onze beide dochterver enigingen als voornaamste punt prijkt een voorstel om in principe deel te nemen aan een stichting tot beheer of exploitatie van het nieuwe complex van A.F.C. „over de dijk", zou het wel vreemd zijn, als in ons eigen clubblad daarover niets zou worden gezegd. Natuurlijk zal een binnen enige maanden te houden buitengewone algemene vergadering ons gelegenheid genoeg geven de le den volledig in te lichten, maar het is misschien niet ondienstig nu al met een enkel woord dit onderwerp aan te roeren. Die verhuizing hangt ons al jaren als een zwaard van Damocles boven het hoofd. De gedachte, dat wij te eniger tijd ons gezellige plekje aan de Zuidelijke Wandelweg met de tien tallen dingen die ons lief zijn gewor den zouden moeten verlaten, sneed ons al lang door de ziel. Lang hebben wij ons kunnen sussen met de hoop, dat het wel niet zo'n vaart zou lopen en dat het nog wel een poosje zou duren voor het zo ver wasMaar intussen is het land over de Stadion kade al volgebouwd, intussen is bij de Amsteldijk een heel stuk land voor en achter de Wandelweg al op gespoten enintussen is het urgentieprogram van uit te voeren werken in het Gemeenteblad gepubli ceerd. Bij het lezen van de lijst van in Amsterdam uit te voeren plannen kan een niet-Amsterdammer vaak een glimlach niet onderdrukken. Onze stad wordt de stad der plannen genoemd. Maar nu zijn al die plan nen gerangschikt naar hun urgentie en ze zijn geklassificeerd in drie groepen. Bovenaan staat in groep I de IJ-tunnel, maar in diezelfde groep I onverwijld uit te voeren wer ken staat ook „het bouwrijp maken van de toekomstige woonwijken" o.a. in Zuid. We moeten de werkelijkheid in de ogen zien: onze dagen in ons oude huis zijn geteld. Met een variatie op de afscheidsverzen aan ons vorige terrein achter Hoeve „Goed Genoeg" kunnen we nu zeggen: Waar eenmaal wij triomfen vierden En de rood-zwarte vlaggen zwierden, Daar dekt het kille gele zand öns A.F.C., öns levend land. Maar, goddank, dit wordt geen be grafenis! Zoals de vogel Phoenix uit zijn as herrijst om een nieuwe jeugd en een nieuw leven te beginnen, zo herrijst ons tehuis achter de dijk in nieuwe glorie om een A.F.C. te her bergen met nieuwe levenskracht. De plannen daarvoor, resultaat van ge degen studie en getuigend van een brede visie en van koen zakelijk in zicht, staan al op papier. Het is nu zaak, die plannen om te zetten in werkelijkheid. In dit verband moet ik tot slot een persoonlijk element naar voren bren gen. Ik doe dit ongaarne, maar be paalde publicaties, even betreurens waardig als tendentieus en daardoor onjuist, maken dit nu wel wenselijk. In de Juni-vergadering heb ik al ge wezen op de noodzakelijkheid, dat er nieuwe mensen klaar staan om de fakkel over te nemen en verder te dragen. Voor een goede verstaander lag hier al een eerste, voorlopige aanwijzing in. In de laatste vergade ring, waar wij met nog geen dertig man genoeglijk bij elkaar zaten, heb ik in mijn slotwoord gewezen op de omvangrijke voorbereidingen voor onze verhuizing, op de hoge eisen die hiervoor gesteld worden, niet het minst op het gebied van planning, organisatie en financiering. Ik ken gelukkig mijn eigen begrensde capa citeiten, vooral op dit terrein. Ik gaf dus, en nu op duidelijker manier dan in de vorige vergadering, mijn voor- (vervolg pag. 2, le kol.)

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1955 | | pagina 1