Uit de kapiteinshui H 34e Jaargang September 1955 No. 2 Redacteur: J.Tj. Steensma, 2e v.d.^Helststraat 50. Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O. J. v.d. Heul. Gerrit v.d. Veenstraat 118, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon, Kanaalstraat 132, Telefoon 80710, Amsterdam W. ©it is de Schakel, die komt binden, De oude club aan d' oude vrinden. Tet nieuwe sei zoen is alweer een poosje aan de gang en uit alles blijkt wel, dat A.P.C. een moei lijke tijd wacht. Het publiek, dat zo vele jaren lang de weg naar ons veld wist te vinden, laat ons nu in de steek; het zal veel beleid en overleg kosten om onze huishouding gaande te houden met een sluitend budget. Wat sinds de instelling van het A.R.O.L.-tournooi niet is gebeurd, is nu geschied: het tournooi heeft een tekort opgeleverd, een financieel te kort althans. Daardoor is bij sommige leden de vraag gerezen, of het wel verantwoord is, in deze omstandighe den het A.R.O.L.-tournooi nog te handhaven. Wij zullen het financieel nog zwaar genoeg krijgen, zeggen zij, en zo'n kostbaar vlagvertoon kunnen wij ons niet permitteren. Laat ik hun antwoorden, dat dit A.R.O.L.-tour- nooi-nieuwe stijl een groot succes is geweest, een succes dat niet lag in dicht bezette tribunes of uitvoerige persverslagen, maar dat tot uitdruk king kwam in de bijzonder prettige geest bij de spelers onderling, in de gesprekken met onze gasten, in de echt ouderwetse stemming, de sfeer van vriendschap en saamhorigheid, die op onze velden en in ons clubhuis heerste. Meer dan ooit bleek bij dit tournooi, dat de echte amateurclubs van de oude stempel in deze nieuwe tijd van voetbal- en voetballersexploitatie dwingend behoefte hadden aan het versterken van de onderlinge band, en dat zij blij waren, in het A.R.O.L.- tournooi de kern gevonden te hebben, waaromheen zij zich konden kristal liseren. Als onze A.R.O.L. op deze weg voortgaat, kan zij niet alleen voor A.F.C. maar ook voor het hele amateurvoetbal in Nederland een ge heel nieuwe, grote betekenis krijgen. En dat moet voor de K.N.V.B. met zijn grote sectie amateur-voetbal toch ook van 'belang zijn. Daarom is het eigenlijk vanzelfsprekend, dat voor dit soort tournooien, die een tekort opleveren, vrijstelling wordt gegeven van de heffing op de entreegelden ten bate van de Bond Er was nog een ander element, dat van de tweede A.R.O.L.-dag een zeer bijzonder succes maakte: het spring concours. Dat wij daar de fine fleur van de Nederlandse ruiters bijeen zagen met, om maar enkelen te noe men, Ritmeester Gruppelaar, Bischoff van Heemskerck, Zinnicq Bergman, Luitenant Schiere, Arts, Mady Koster, strekt ons tot grote eer, en ik mag Leo Horn op deze plaats nog wel heel hartelijk danken voor de organi satie van dit spectaculaire deel van ons tournooi. De splitsing in twee secties, ama teurs en semi-professionals, zou de lucht gezuiverd en de bokken van de schapen gescheiden moeten hebben. Wat dan te zeggen van de geruchten, die nu alweer rondgaan en volgens welke er plannen zouden bestaan om de amateurbepalingen te „verrui men". Moeten die amateurs dan weer gesplitst worden in echte amateurs en semi-semi-profs En moeten die z.g. „amateur-clubs", die elke Zondag zo'n tweehonderd gulden onder hun spelers verdelen, als prototype wor den genomen? Het zijn nog maar ge ruchten, maar geen rook zonder vuur. Laten wij dit smeulende vuurtje vlug uittrappen, juist in het belang van het amateur-voetbal! Onze eigen competitie is ook alweer aan 't draaien. Na twee wedstrijden hebben we 2 punten; we kunnen er dus nog niet veel van zeggen. Wel hebben wij gezien, dat we de beschik king hebben over een vaste kern van betrouwbare en geroutineerde krach ten, waaromheen een verheugend grote schare jongere, veelbelovende spelers in variabele combinaties ge groepeerd kan worden. De zaak is nu maar, de meest effectieve Combinatie te vinden! Laten we besluiten met de hoop uit te spreken, dat onze elftal commissie er in zal slagen, de win nende ploeg samen te stellen, die ons óók op het groene veld tot de voor aanstaande amateurclubs in den lan de zal doen behoren! HOLTZAPPEL.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1955 | | pagina 1