Uit de kapiteinshui T~~- d 5-™ 'T)it is de Schakeldie komt binden, ®e oude club aan d'oude vrinden. Red. J. H. Wijnand. RuMerJaaii 67. Den Haag, tel. 777197 - Pl.verv. Red J. T). Steensma, 2e v.d. Helststraat 50, A dam, lei. 718567 Administrateur: O.J. v.d. Heul. Gerrit v.d. Veenstraat 118, tel. 71-1194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zlpon. Kanaalstraat 132, Telefoon 80710. Amsterdam-W. 33e Jaargang Maart 1935 No. 8 Kaarten op tafel. TAe 7e Maart is -L'voorbij, de „fa tale datum" waar op de verenigingen moesten beslist hebben of zij tot de gelederen van het betaalde voetbal zouden toetreden of dat zij het ama teurisme trouw zouden blijven. Na maanden van on zekerheid, van gissingen en specula tie zijn nu de spellen op tafel gegooid en iedereen is nu gedwongen open kaart te spelen. Als wij niet geleerd hadden ons de laatste tijd nergens meer over te verbazen, zouden we zeggen dat de resultaten verrassend zijn. Dat alle eersteklassers nu defini tief voor het professionalisme ge opteerd hebben is begrijpelijk, al blijft het de vraag of zij, wel allemaal vol doende publiek zullen trekken om de hoge exploitatiekosten te dekken. Maar dat er daarnaast nog zoveel tweedeklassers (om van nog lager in gedeelde clubs maar te zwijgen) zijn, die de grote sprong hebben willen en durven wagen, die de veilige vaste grond van de sport om de sport heb ben willen verlaten en nu over de kloof zweven, die hen van het pro fessionalisme scheidt, dat is werke lijk verbijsterend. Als we nu even de principiële en de ideële kant van de zaak buiten beschouwing laten, en in deze harde tijd van nuchtere zake lijkheid zullen er velen zijn die dit gemakshalve maar doen, dan blijft altijd nog de vraag, hoe al die clubs denken de veel hogere lasten, die zij op de schouders nemen, te kunnen opbrengen. Hebben zij dan allemaal ieder jaar zo'n groot batig saldo gehad, dat zij dat overschot kunnen besteden voor lonen aan spe lers? Of hebben zij allemaal een Maecenas, die de onvermijdelijke te korten voor zijn rekening neemt Ofspelen zij va-banque en wagen zij het er maar op, in de hoop dat er een wonder gebeurt? Het ligt voor de hand dat veel van deze clubs, verblind, kortzichtig of alleen maar dom, de sprong naar het professionalisme niet zullen kunnen volbrengen en reddeloos in de kloof zullen storten. Want nu mag men wel zeggen dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn, maar in dit wonder gelooft op 't ogenblik niemand. Om met de woorden van onze redacteur te sprekenOp de pleite kan je wach ten. Voor de amateurclubs wordt de toestand er ook niet gemakkelijker op. De reorganisatieplannen zijn al om gunstig ontvangen, hetgeen niet wegneemt dat de toekomstige ont wikkeling nog in de dichte nevelen van het mysterie gehuld is. In welke afdeling komen wij terecht, wie zul len onze tegenstanders zijn, dit zijn maar enkele van de talloze vragen, die nog niet beantwoord kunnen worden en die toch voor de verdere loop der dingen zo uiterst belangrijk zijn. Belangrijk is ook de houding van de spelers. Als een vereniging zich met grote meerderheid tegen beta ling verklaart ondanks de aandrang van tal van spelers, is dat een over winning van het gezonde verstand op de kortzichtigheid. Maar daarmee is de kortzichtigheid van sommige spe lers nog niet genezen. Wij mogen misschien hopen, dat clubliefde en clubtrouw begrippen zijn die nog iets betekenen voor een speler, te meer als hij van jongs af aan de clubkleu ren heeft gedragen, maar aan de andere kant moeten we niet blind zijn voor het feit, dat er vooral in arbei ders- maar ook in middenstandsclubs leden zijn die moeilijk weerstand kunnen bieden aan de verleiding. Nu sommige clubs per advertentie of langs de slinkse wegen der ronselarij de veelbelovende spelers gaan bena deren en hun enkele tientallen gul dens verleidelijk voor ogen houden, wordt in menig jongenshart een zware strijd gestreden. Wat een rotte toestand is er toch in onze sportwereld ontstaan. De enige troost ligt in de gedachte dat we leven op de grens van twee werelden. Voor ons, amateurclubs, opent zich een prachtig verschiet. Een van onze taken, het jeugdwerk, zal nog meer dan and.ers onze aandacht moeten hebben. We moeten de jeugd sterker aan de club binden, niet door praten, maar door doen. Clubliefde moet ge leidelijk groeien, die kan je niet aan praten. Laten we dan het klimaat scheppen, waarin dit plantje het best gedijt, waarin de clubliefde vanzelf ontkiemt en groeit, zodat het komen de geslacht met evenveel liefde onze club zal steunen als dat nu gebeurt door de „oudere" A.F.C.-ers! HOLTZAPPEL

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1955 | | pagina 1