Uit het kraaiennest 29e Jaargang November 1950 Nr. 4 Dit is de Schakel, die komt binden, D' oude club aan d'oude vrinden. Redacteur G. J. N Wijnand, Amazonenstraat 55Amsterdam Z. - Plaatsverv. Redacteur: W. G. Staats, Churchill-laan 25a Administrateur: J. Mellegers, Ceintuurbaan 121. Amsterdam-Z. Postgiro 375600 Ned. Handel Mij. ten gunste van J. Mellegers Gem. Giro M 1883 Typografie: Drukkerij Job. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132. Telefoon 80710, Amsterdam-W. Niemand zal ontkennen, dat het be gin der competitie van ons eerste elf tal teleurstellend is. Gelukkig is het bezoek aan de trainingsavonden in orde. De wil is er, maar het élan en de bezieling van het eerste elftal ont breken tijdens de wedstrijden. Steeds weer steekt het enthousiasme van de tegenpartij boven het onze uit, zon der dat wij daarbij over minder tech niek, of uithoudingsvermogen be schikken. Ons spel doet mat en week aan. Het was tegen West-Frisia al waar te nemen en ook in de wedstrijd te gen H.R.C. was het van de zijde van A.F.C. de lusteloosheid, welke sterk afstak bij het vlotte en frisse spel van H.R.C. Hierbij kwam ook nog de omstandigheid, dat de spelers van H.R.C., waar dit gewenst werd, el kaar onmiddellijk hielpen, terwijl ie der zijn best deed om de bal in zijn bezit te krijgen. M.i. lieten wij het de desbetreffende speler zelf maar op knappen en verder was de algemene opvatting, dat, wanneer de bal onder het bereik van een A.F.C.-speler kwam, dén eerst een poging gedaan behoorde te worden om tot actie over te gaan. Het is misschien wat overdreven, maar toch is de bewering, dat ons eerste het te gemakkelijk opvat, niet geheel misplaatst. Was het wonder, dat wij de wedstrijd tegen Z.F.C. slechts met gematigd optimisme tegemoet zagen? Aan de mentale training werd op nieuw de volle aandacht besteed. Na de training werden de gemaakte fou ten, die op het spelbord werden aan getoond, besproken. Waar echter bo vendien belangrijk op gehamerd wordt, is het vlugger afspelen van de bal en het verhogen van het tem po. Denken en doen moet één han deling zijn. En dit is tegenover Z. F.C. volkomen gelukt. Wij hopen nu in ieder geval over het dode punt heen te zijn en wij weten nu zeker, waar de schoen voor het grootste deel gewrongen heeft. Toch is er nog geen enkele reden voor een hoerastemming, want wij zijn er nog niet. Laat het een goede les voor ons geweest zijn om onderschatting en lauwheid te bestrijden. In het tweede elftal wil het ook op eens niet meer. De oorzaak hiervan is ten dele te wijten aan het feit, dat de spelers van het eerste elftal, - die voor het eerste tijdelijk niet werden opgesteld - te kennen hebben gegeven, niet voor het tweede te willen spelen. Dit is in hoge mate te betreuren, maar wij moeten hier slechts één richtlijn volgen: „dat van elke A.F.- C.-er verwacht wordt, dat hij bereid is in dat elftal te spelen, waarvoor de Commissie hem uitnodigt." Doet hij dat niet, dan is er maar één maat regel toe te passen, namelijk hem niet meer op te stellen. Het derde elftal ging tot 22 October met vijf gewonnen wedstrijden aan de kop. Jammerlijk moesten zij op 29 October drie spelers voor het twee de elftal afstaan, hetgeen dit elftal twee verliespunten bezorgde. Het is jammer, maar het vertrouwen van het elftal is ongeschokt en het zal deze tegenslag te boven komen. Het vierde elftal speelt afwisselend en behoort dan ook tot de midden moot. De overige Senior-elftallen doen het behoorlijk, waarbij het zesde zelfs tot nog toe ongeslagen is. Ook mogen wij uiteraard over de jeugd-elftallen tevreden zijn, vooral nu de Heer Steeman ook de training voor de adspiranten I en II op Za terdagmiddag verzorgt. Dit zal ze ker de techniek en vaardigheid ten goede komen. Ook in het clubleven van de afgelo pen -maand viel weer veel te beleven. Op 14 October mocht onze voortva rende Commissie een geslaagde club avond met dames vaststellen, waar bij de cabaretkunst niet onvermeld mag blijven. Ook de A.F.C.-Jazzband heeft zich bijzonder onderscheiden. Het was alleen jammer, dat de vol gende dag wedstrijden moesten wor den gespeeld en onze ijverige Com missie is het er dan ook wel over eens, dat zij daarvoor een gunstiger tijdstip moet kiezen, zodanig, dat on ze elftallen de volgende dag niet be hoeven te spelen. Voor het overige mag de Commissie op een zeer ge slaagde avond terugzien. Ook meen ik wel even de loftrompet te moeten uitsteken over het werk comité. Hier wordt prachtig werk in (vervolg pag. 9, 3e kolom)

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1950 | | pagina 1