Uit de kapiteinshut... ©it is de Schakel, die komt binden, oude club aan d' oude vrinden. Redacteur G. J. N Wijnand, Amazonenstraat 55 Amsterdam Z. Piaatsverv. Redacteur W. G. Staats, Churchill-Iaan 25a Administrateur: J. Mellegers, Ceintuurbaan 121, Amsterdam-Z. Postgiro 375600 Ned. Handel Mij, ten gunste van J. Mellegers Typografie: Drukkerij Job. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132, Telefoon 80710, Amsterdam-W. 28e Jaargang Juni 1950 Nr. 9 In de afgelopen periode waren in ons voetbalwereldje weer belangrijke evenementen. Op Eerste Paasdag hebben wij aan het Paastournooi van „Be Quick te Groningen deelgenomen. Jammer, dat de finale een voor ons weinig gunstig verloop heeft gehad. Nog erger was, dat wij de volgende dag meteen door „Vitesse '22" de bekerdood stierven. Ons eigen Jeugdtournooi op Twee de Paasdag is wat het verloop be treft zeer geslaagd, al behaalden onze elftallen geen prijs. Ons 2e Junioren-elftal nam aan het Hercules-tournooi te Utrecht deel en sloeg daar lang geen gek figuur. Op 12 Mei namen onze Junioren aan het tournooi van P.W. deel en wisten met zeer goede cijfers de finale tegen Sparta" Rotterdam te bereiken. Slechts met strafschoppen, waarbij Sparta" een strafschop meer benut te dan wij, werd de tweede prijs ge wonnen. Onnodig te zeggen, datwij ons, zowel over het behaalde resul taat, als over de hope der toekomst, verheugen. De beslissingswedstrijd van ons derde tegen D.W.V. vond onder grote belangstelling van A.F.C.-zijde plaats. In de verlenging wist D.W.V. haar tweede punt te scoren, zodat A.F.C. 3 een hele competitie met de kampioenen van de afdelingen D, E en F van de reserve 3e klasse (met als tegenstanders H.F.C. 2, Zand- voortmeeuwen 2 en Kennemers 2) om één plaats in de reserve 2e klasse zal moeten strijden. Uitsluitend met goede voorberei ding en met inspanning van alle krachten zal de positie kunnen wor den gehandhaafd. Helaas is de inzet niet goed begon nen, maar aangezien het vierde elf tal vorig jaar ook ongunstig begon nen is, was het blijkbaar noodzakelijk dit schema eveneens te volgen. Wij blijven dan ook vol goede moed. Ons vierde deed het gelukkig thans beter. Door de 1-0 overwinning op het hooggeplaatste W.F.C. behaald, heeft het zich definitief in veiligheid gesteld. Zo moet het! Intussen onze gelukwensen! Op Donderdag 4 Mei 1950 des na middags om 6 uur vond de plechtige herdenking plaats van onze oorlogs slachtoffers. Naast de vele bloem stukken hebben A.F.C. en A.C.C. ook hun kransen bij het monument ge legd. Zijn wij diegenen, die hun hoog ste gaven voor de vrijheid van het vaderland hebben gegeven, niet altijd weder grote dank verschuldigd? Mogen wij telkenjare in grote ge tale onze gevallen vrienden komen gedenken. Op 11 Mei j.l. hield A.C.C. haar jaarlijkse algemene vergadering: Alle stukken passeerden vlot de hamer en het bestuur werd bij acclamatie her kozen. Het lijdt geen twijfel of de op wekking van voorzitter Scheepstra zal haar effect niet gemist hebben. Vooral het „Drie keer is scheeps recht om kampioen van Nederland te worden" lijkt mij een geijkte mo gelijkheid. Natuurlijk zijn er altijd nog beleve nissen en vraagstukken, die het club leven beroeren. Dit houdt in, dat de voorkomende kwesties met volle zorg behandeld moeten worden, waarbij uiteraard de critiek niet gespaard blijft. Het is nu eenmaal onmogelijk om leiding te geven en besluiten te nemen, die de onverdeelde waarde ring van elk lid zullen hebben, zodat er altijd onder hen kunnen zijn, die op een bepaald punt teleurgesteld zijn. Oók clubvraagstukken zijn niet altijd zo eenvoudig en het geeft heel wat hoofdbrekens om de juiste ge dragslijn vast te stellen. Het behoort dan ook altijd zo te zijn, dat door de critiek de zuivere essentiële bestand delen behouden blijven. Het is nu eenmaal nooit volmaakt en er zal al tijd wel wat te wensen overblijven, maar voor alles moet men eikaars inzicht respecteren. Het moet plezie rig blijven om het veel-omvattende werk, voor wie dan ook, te blijven doen. Dit is de juiste basis, die een club nodig heeft. Verschil van me ning zal kunnen bestaan, maar de on derlinge waardering moet buiten kijf blijven, dan komen wij er het beste. Als wij van dit gezichtspunt uit het clubleven en alles wat daarmee - in het belang van A.F.C. - verband houdt, bezien, dan wordt ongetwij feld onze blik verruimd en kunnen wij als het ware over bergen heen zien. Alles, wat men met vreugde doet, straalt op de prestaties uit! G. H. HAUBER

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1950 | | pagina 1