I !h BBfcf Uit de Kapiteinshut I I Nr lui, [I ©it is de Schakel, die komt hinden, 'D'oude club aan d'oude vrinden. Redacteur: G. J. N Wijnand, Louise de Colignystraat 28 Den Haag - Plaatsverv. Redacteur: W. G. Staats. Churcfiill-laan 25a Administrateur: J. F. Bakker, 2e Jan v d. Heijdenstraat 21, Amsterdam-Z. Gem. Giro B 2096, Postgiro 375600 Ned. Handel Mij ten gunste van J. F. Bakker TypografieDrukkerij Joh. Meijer Zoon, Kanaalstraat 132, Telefoon 80710, Amsterdam W. 28e Jaargang November 1949 11* Nu onze elftaJlen ongeveer een derde van de com petitie hebben gespeeld, krijgt men wel enig inzicht over het verloop van de diverse competities. Onze vier elftallen, die in de K.N.V.B. spelen, hebben in de afgelopen maanden met afwisselend succes ge speeld en wij mogen over de resultaten in het alge meen niet ontevreden zijn. Wel is het van groot be lang dat het 4e elftal, hetwelk zo goed begon, tijdig wat punten verzamelen gaat, en dat moet beslist kun nen. Oefenen en nog eens oefenen, kan niet genoeg onder de aandacht van de spelers gebracht worden. Als wij bovendien nog elke wedstrijd weer met wils kracht en élan het veld betreden dan kan het niet an ders of succes zal volgen. Ook de middenmoot van onze club kan zeker nog beter en waar het vrijwel uit jonge spelers bestaat, mogen hier toch ook goede uitkomsten verwacht worden. Nogmaals Heren, doorzetten en niet WILLEN verliezen. Onze jeugd, die, èn door de Jeugdcommissie èn door de Leiders met zoveel overtuiging bijgestaan wordt, bracht het er de afgelopen maanden lang niet slecht af. Als de Junioren 1 nog wat meer aanpakken, dan kunnen zij nog een flinke gooi naar de eerste plaats maken. Bepaald verrassend waren de goede uitslagen, die de Adspiranten 2 wisten te behalen. Good Luck, boys! Ook over de training en het bezoek mogen wij niet ontevreden zijn. Helaas bereikte ons Zaterdag j.l. het bericht, dat de Heer Booth overleden is. Voor de insiders kwam dit bericht niet geheel on verwacht, want wij wisten dat hij heel erg ziek was en vooral de laatste week hard achteruit ging. Na zijn vacantie is hij bijna niet meer in actie geweest, omdat zijn gezondheid zulks niet toeliet. Een jaar hebben wij de Heer Booth als trainer mee gemaakt en ik kan niet anders zeggen dan dat hij zijn uiterste best voor A.F.C. en de spelers heeft gedaan. Hij was een goed mens, die het eerlijk meende. Hij ruste in vrede! Het leven schrijdt echter voort. Hoewel de Heer C. H. Kleyn de Heer Booth tijdens zijn ziekte zeer ver dienstelijk vervangen heeft en zich daarvoor grote opofferingen heeft getroost, kan hij dit werk uiteraard niet blijven waarnemen. Ik hoop echter, dat hij voor de jeugd nog enige tijd vrij zal kunnen maken. Op deze plaats past een hartelijk woord van dank voor zijn verdienstelijk werk. Intussen hebben we naar een andere trainer uitge zien en wij geloven daarin wel geslaagd te zijn. Wij heten de Heer Steeman van harte welkom en als de verwachtingen, die men van hem koestert, uitko men, dan lijdt het geen twijfel of A.F.C. zal daarvan de vruchten plukken. Ik wens hem van ganser harte suc ces en hoop, dat hij er in zal slagen een goede leider, in de ware zin des woords, voor onze spelers te zijn. De spelers geven ongetwijfeld hun medewerking en in dien wij deze factoren thans verbinden, zal het zeker resultaten afwerpen. Vooral het snelle afgeven en ge- (vervolg op pag. 7)

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1949 | | pagina 1