Uit de kapiteinshut 28e Jaargang October 1940 Zo zijn we dan op 11 September j.l. het nieuwe sei zoen ingegaan. Over de start van onze diverse elf tallen na drie voetbalzondagen mogen wij niet onte vreden zijn. De stemming in de elftallen is hoopvol en wekt de verwachting, dat wij op de goede weg zijn. In het algemeen wordt met overleg gespeeld; er wordt onder leiding van de' commissie en A.D. Klein voor beeldig gewerkt en het is dan ook een genoegen de jongens 's avonds aan het werk te zien. De resultaten van het eerste zijn tot nu toe iets minder, maar laten we bedenken, dat wij thans H.V.C. en D.W.V. „uit" gehad hebben. De resultaten van het tweede waren zelfs fraai en van het derde en vierde goed te noemen. De elftallen, die in de afdeling Am sterdam uitkomen, spelen met afwisselend succes. Ook hier geldt: trainen en nog eens trainen. De jeugd. Ook onze jeugd liet zich niet onbetuigd. Wij beschik ken over verschillende jonge spelers met aanleg en in dien de ontwikkeling daarvan in goede banen geleid wordt, kunnen wij hiervan bij de opbouw van onze elf tallen plezier beleven. Op Zaterdag 17 September, de dag voor de aanvang van de competitie, werd de jeugd in het clubhuis bijeengeroepen. De Heer Holtzappel liet vooral tot uiting komen dat vóór alles de sportiviteit moet worden hoog gehouden, dat zij de tegenstander als vriend moeten beschouwen en zich nimmer tot ge niepig spel moeten laten verleiden. Hij liet er vooral de klemtoon op vallen, dat het een eer is om het rood zwart te dragen. Hij kon dit niet beter beklemtonen dan door een van zijn gedichten, die ongeveer 25 jaar geleden in „De Schakel" verscheen te reciteren. De Heer Van Driel gaf in een prettig speech je enige theoretische en practische wenken. Hij legde er voorts bijzonder de nadruk op dat de spelers in het veld niet mogen kibbelen en de aanwijzingen van hun leiders strikt hebben te volgen. In mijn openingswoord heb ik er op gewezen, dat wij bij de kadervorming het oog op de jeugd gericht hebben; dat de jeugdcommissie nog nader zou over wegen of het niet wenselijk is om het contact te ver stevigen en dat een jeugdbestuur zou worden gekozen, dat zich vrij over de prestaties, eventueel onvolkomen heden en wensen zou kunnen uitspreken. Een ernstig woord aan het adres van onze jeugd, maar tevens een genoegelijk uurtje voor goede en nut tige opleiding. Bravo Jeugdcommissie, ga zo voort! Rumoer. Er was in de afgelopen weken enig rumoer over de opstelling van de elftallen. Begrijpelijk en onbegrijpe lijk. De' E.C. is de goede mening toegedaan, dat een speler ernstig moet trainen om in de hogere elftallen te worden opgesteld. Daar is alles voor te zeggen, maar uitzonderingen bevestigen de regel. Begrijp goed, dat ik niet-trainên afkeur, want daarvoor verwijs ik naar mijn vroegere artikelen hierover. Er kunnen zich ech ter omstandigheden voordoen, die overleg behoeven en dan moet de hand niet te straf aan het principe ge houden worden. Je moet altijd de deur op een kier houden zonder je overtuiging op enigerlei wijze los te laten. Ook in het dagelijks leven moet je tactisch en als een diplomaat kunnen optreden. Dan behaal je re sultaten, die zeker respect afdwingen en waarmee de club gebaat is. G. H. HAUBER „Dit is de Schakel, die komt binden, D'oude club aan d'oude vrinden." Redacteur: G. J. N. Wijnand. Louise de Colignystraat 28 Den Haag - Plaatsverv. Redacteur: W. G. Staats, Ciiurchill-laan 25a Administrateur: J. F. Bakker. 2e Jan v.d. Heijdenstraat 21, Amsterdam-Z. Gem. Giro B 2096. Postgiro 375600 Ned. Handel Mij, ten gunste van J. F. Bakker Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132, Telefoon 8Ó710, Amsterdam-W.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1949 | | pagina 1