U/at komen gaat Nr. 1 Redacteur: J. H. Wijnand. Roerstraat 522 Plaatsvervangend Redacteur: W. G. Staats. Churchill-laan 25a Administrateur: J. F. Bakker. 2e Jan v.d. Heijdenstraat 21. Amsterdam-Z. Gem. Giro B 2096. Postgiro 375600 Ned. Handel Mij. ten gunste van J. F. Bakker Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132. Telefoon 80710. Amsterdam W. 28e Jaargang Augustus 1949 Wij leven blijkbaar toch zeer snel en het Hollandse spreekwoord „De tijd gaat snel, gebruikt hem snel" is ook van toepassing op ons clubleven. Zo staan wij nu ook weer voor het AROL-tournooi. Het organiseren heeft dit keer meer voeten in de aarde gehad dan anders omdat Houw- en Woningtoezicht na het ongeval in het Stadion, dat zeer zeker zuiver aan een toeval te wijten was, er toe is overgegaan om de tribunes op andere sportvelden grondig te gaan onder zoeken. Uitgerekend werden ook wij „geknipt". Aanvankelijk stelde men een afdoend plan op tot ver betering, maar wij zagen meer in een tijdelijke voor ziening omdat bij ons de wetenschap bestond dat onze speelvelden gelegen zijn in het deel van Amsterdam waarvoor uitbreidingsplannen reeds lang van te voren waren vastgelegd maar waaromtrent nu nog niemand vast kan stellen wanneer deze plannen zullen worden uitgevoerd. De besognes, die met de reparatie verband houden, zijn gelukkig nu achter de rug en wij hopen van harte dat onze plannen de goedkeuring van Bouw en Woningtoezicht zullen verkrijgen. Door een en ander waren wij genoodzaakt de wedstrijden voor het AROL- tournooi in het Olympisch Stadion te spelen. Van ons ere-lid, de Heer D. Bessem, thans directeur van het Olympisch Stadion, zullen wy de grootst mogelijke me dewerking verkrijgen. Het moge dan waar zijn, dat de sfeer van dit tour- nooi niet zo tot zijn recht komt als op ons eigen veld, het AROL-turnooi móét doorgaan. Er zijn echter maat regelen getroffen dat het uitdragen van de onontbeer lijke sfeer van deze wedstrijden ook bij de thans toege paste regeling mogelijk zal zijn. Wij doen gaarne een beroep op alle AFC-ers om hiertoe een steentje bij te dragen. Ook met de voetbal-voorbereiding zijn Commissie en spelers medio Juli aangevangen. Tot onze grote spijt is onze trainer, de Heer Booth, door ziekte niet in staat geweest de training ter hand te nemen. Hij gaat ge lukkig vooruit en wij wensen hem vanaf deze plaats van harte een spoedig en algeheel herstel toe. Onze Commissie is niet bij de pakken blijven neerzit ten en vond gelukkig enige vooraanstaande spelers be reid de oefeningen te leiden. Tot nu toe leidde de Heer Hendriks de trainingen op Dinsdagavond en de Heer Nijdam die op Woensdag en Donderdag. Met ingang van 2 Augustus zal Chris Geluk tot het herstel van de Heer Booth de training op Dinsdag leiden. Wij willen deze Heren hartelijk dankzeggen voor hun bereidwilligheid om zolang de Heer Booth afwezig is in te springen, zodat de zo noodzakelijke training niet achterwege behoeft te worden gelaten. Hier is toch weer sprake van de ware AFC-geest. Wat de training zelf betreft kunnen wij mededelen dat een soort voetbaltennis wordt beoefend, waaraan 4 of 6 personen kunnen deelnemen. Het is vermakelijk hoeveel spanning er soms heerst en het spreekt van zelf dat dit de animo en de stemming ten goede komt. Ook de jongeren, die op Dinsdag zijn ingedeeld, doen ijverig aan deze oefeningen mee en als wij dezelfde be langstelling voor de training gedurende het komende seizoen zullen mogen ondervinden, zullen betere resul taten niet uitblijven. Opgewekt en vol goede moed trek ken wij naar het AROL-tournooi. Een 3-tal wedstrij den nl. op 14, 19 en 21 Augustus gaan hieraan vooraf. Mogen deze een goede grondslag leggen voor het a.s. seizoen. Fris en vol vertrouwen gaan wij de komende wed strijden tegemoet. G. H. HAUBER

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1949 | | pagina 1