Van „aan lijn" 27e Jaargang Februari 1949 Nr. 7 Een sportsman, die werkelijk van voetbal houdt, zal zich volkomen geven, hij voelt dit als een deel van zijn leven, zodat het hem niet moeilijk valt hiervoor offers te brengen. Hij zal op de training altijd present zijn, hij wieet zich hiervoor vrij te maken en zal de aanwijzingen van de trainer nauw gezet volgen. Met deze soort spelers kan men ber gen verzetten, maar nu is er nog een andere cate gorie, waarbij de lust en de geest moet worden opgewekt. Ook een amateur (een liefhebber) streeft er naar het beste te presteren, wat hij door regelmatige oefe ning zal kunnen bereiken, waarmede ik zeggen wil, dat de vaak ten onrechte geuite mening alsof het er voor een amateur niet zo op aan komt, gelogen straft wordt. Het enige verschil is, dat de beroeps speler met de beoefening van zijn sport geld ver dient; hij heeft er dus zijn beroep van gemaakt, waarbij hij dus verplicht is. datgene er van te ma ken, wat er in zijn eigen belang van te maken is. Waartegenover staat dat de amateur, die het dus uitsluitend voor zijn genoegen doet, dit genoegen voor zichzelf vergroot door het spel zo goed moge lijk te spelen. Het is dus een uitgemaakte zaak, dat ook onze spelers regelmatig aan de training moeten deelnemen. Voor het ogenblik richt ik speciaal het woord tot onze K.N.V.B.-spelers, maar nog meer tot het eerste elftal, om, nu de unieke kans in eigen handen is, zo moeizaam en met zulke grote volharding verkregen, uit te buiten door allen zeker twee avonden per week te komen trainen. Bovendien heeft onze trainer, de heer Booth, die zo geheel met onze club meeleeft, de verzekering gegeven, dat hij bijv. reeds tevreden zou zijn als door allen Donder dagavonds aan de gehele training en Dinsdag avonds alleen aan de conditietraining, werd deel genomen. Juist deze conditietraining is zo belang rijk, want het kan ook niet, dat je elke avond voor voetbal in de weer bent. Het is zo nuttig, dat je iedere dag, hetzij naar kantoor of anderszins, in flinke pas wandelt. Het is ook niet te veel gevergd, indien jullie Vrij dags en Zaterdags in deze paar weken niet te laat naar bed gaat en zo weinig mogelijk rookt. Indien deze wenken ter harte worden genomen, komen jullie stellig fris en goed uitgerust des Zondags op het veld en ik ben er zeker van, dat deze voorbe reidingen in jullie eigenbelang en dus ook in het belang van A.F.C. tot uiting zullen komen. Be denkt, dat velen van ons bergen werk verzetten om alles in de puntjes te laten verlopen; ook zij offeren uren en avonden op om het ons aller A.F.C. naar de zin te maken. U kunt op ons rekenen, wij rekenen op U. G. H. HAUBER. Redacteur J. H. Wijnand, Roerstraat 522 Plaatsvervangend Redacteur W. G. Staats. Churchill-Iaan 25a Administrateur: J. F. Bakker, 2e Jan v.d. Heijdenstraat 2! Gem. Giro B 2096. Postgiro 375600 Ned. Handel Mij, ten gunste van J. F. Bakker Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132. Telefoon 80710, Amsterdam W.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1949 | | pagina 1