136. In Hoorn brachten we na een kopje koffie een kort bezoek aan Coen, om de A.F.C. Groeten over te brengen. Ik geloof, hy erkende enkelen onzer en zoch naar Henk Esser's blozend aanschyn. Met een fantasties elftal bond het tweede den stryd aan en ondanks een behoorlyke 3-1 overwinning kon deze ons de kou niet doen vergeten. Thonus (2) en Spelter als rechtsbuiten waren de doelpunten-fabrikanten. Dé halfli nie was goed, de backs matig en keeper van Driel in topvorm. •Het eerste vertoonde een goed spelletje en was in alleopzichten beter dan Hollandia. In de voorhoede waar Lungen, v.Nek, Claessens en Nieuwkamp ontbraken, moest het kómen van de Gebrs. Hazeweyer en daar kwam het ook van. Jannie maakte alle drie de doelpunten. Halflinie was ook hier goed met Cris' als de beste. Hy komt er hoe langer hoe beter in. Carl en Wim konden het op hun slofjes af en Ties heeft geen fout gemaakt. Na ons in de Keizerskroon nog even verwarmd te hebben werd in een pret tige stemming de terugtocht aanvaard en hebben we met een gezelligen dag het seizoen afgesloten. Nog even een antwoord op een opmerking die ik aangaande dezen' -wedstrya opving. Deze was als volgt; "Wat hebben wy aan de.rgeiyke wedstryden tegen zwakke derde klassers"? Natuurlyk valt uit dergelyke wedstryden voor ons niets te leeren en zou het ook niet" goed zyn deze dikwyls te spelen. Beter zyn wedstryden te gen tegenstanders als Go-ahaed en NAC en zyn wy erg bly deze beide laatsten als sparring-partners te hebben mogen ontmoeten*-Wy tweede klasser hebben van deze eerste klassers iets kunnen leeren. Maar stellen wy ons dan ook een3 een enkele maal op het standpunt van derde klassers die op hun beurt: nog iets van ons kunnen leeren en bly waren met onze komst en het lesje. S. J.H.K. II - A.F.C. III 0-4 Het past zeker om te beginnen met een oprecht woord van dank aan de zeer vele A.F.C.ers en A.F.C.sters die van hun belangstelling deden blyken op een afgelegen veld met guur weer. En des te aangenamer is het op zulk een dag een flinke overwinning te kunnen boeken, zoodat een ieder zich tevreden gevoelde engesterkt voor de volgende ontmoeting in deze promotie-com petitie. Het eerste kwartier met de schuin over het veld staande wind mee, deed een goede overwinning verwachten, doch slechts een enkel goaltje was onze belooning, terwyl J.H.K. dikwyls toonde niea voor niets afdeelingskampioe-n te zyn geworden. Vermelding verdient zeker een pracht safe van onzen trou wen Bob Spelter. Over de 2e helft op het heel slechte veld waren buitenstaanders best tevreden over ons spel tegen de wind in en m.i. komt met eere dit compliment toe aan achterhoede en halflinie. Daarentegen de voorhoede kan meer en be ter, daar ben ik heilig van overtuigd. Nadat het langen tyd 1-0 gebleven was maakte wy reap, door Stol (2) en Dick Disselkoen nog 3 doelpunten, die wel wat aan den gelukkigen kant waren, terwyl de gemakkelyker kansen juist niet benut werden. De energie van Stol deed het elftal geen kwaad en werkte blyk- baar aanstekelyk. Al by al een tevredenstellend resultaat. En thans een voorbeschouwing voor as. Zondag 15 Mei, 2 uur, op ons veld; A.F.C. Ill - V.V.A. II de match die practisch de beslissing brengt. Ter overtuiging moge het vol gende dienen. De stand is thans; gesp, gew. V.V.A.II 4 3 A.F.C. III 4 3 W.M.S. II 5 1 J.H.K. II 5 0 gel, verl. 1 0 0 1 2 2 1 4 v. t. 10- 5 15- 7 10-15 8 -16 punten 7 6 4 1 W.M.S. II en J.H.K. II zyn dus uitgeschakeld voor promotie. Wint V.V.A. II van ons dan is zy kampioen en promoveert, winnen wy dan beslissen de laatste wedstryden op 22 Mei nlj A.F.C.III-W,M.S.II en V.V.A.II-J.H.K.II, terwyl by gelyk spel in den wedstryd A.F.C, III - V.V.A. II ons alleen een beperkte theoretische kans overblyft. Er moet dus op winst gespeeld worden. En dat is maar goed ook. Met dat zelfde V.V.A. hebben wy een meer dan duchtig appeltje te schillen gezien de overwachte en onfortuinlyke nederlaag in den uitwedstryd. Juist die neder laag moet voor iedere speler die over voldoende sportief gevoel beschikt .^L

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 5