DE A. F. C.-SCHAKEL A m ster da msche Football Club 1895 - Vrijdag 18 Januari: Reunistendiner Zaterdag 19 Januari: Wedstrijden voor Adspiranten Zondag 20 JanuariA. F. C.-Ajax Tea in „Apollo" Dec. 1934 P.TT^TTTITTTTTTTTÏTTÏTrTriT^TÏTÏTTTrTTÏT^TÏTT^TTTTTTT^^TiïTTrïTT^TTÏTT^TÏTTÏTÏTrrïTÏÏTTTTTTTTTÏTÏTTïTTVTT^TÏTTTïTïïTÏTTÏïïTTÏiTTÏVÏïïTÏTr...... -j VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE OPGER. 18 JAN. 1895 STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, AMSTELDJK 114" Abonnementsprijs voor niet-leden F 2.50 per jaar - Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer G. J. BOSCH, Z. - AMSTELLAAN 84, AMSTERDAM-Z. Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1934 | | pagina 1