DE A. F. C.-SCH AKEL Amsterdamsche Football Club 12e Jaargang No. 8 APrM 1934 EEN LAATSTE WOORD. Dc door ons cerelid van Seventer ontworpen prijsvraag, opgenomen in ons Maart-nummer, heeft nog zeer weinig succes gehad. Men weet de vraagt „Hoeveel pagina's omvatten de tot nu toe verschenen Schakels?" Als prijs is beschikbaar gesteld twee prachtbanden (rood-zwart, goud op snee) bevattende de volledige Schakebjaargangen» Antwoorden in te zenden aan de N.V. 't „Koggeschip", Nieuwe Achtergracht 102—104, Amsterdam, onder bijvoeging van één gulden voor administratie- en portokosten. De inschrijving blijft open tot 15 Mei. Om redenen, die wij in de volgende Schakel uitvoerig uiteen zullen zetten, raden wij onze lezers dringend aan, deel te nemen aan deze unieke prijsvraag. -iiiiiniiiiiiniiiniiinini""»""»1"" urnmn mui ii in li""11 VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STOKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, Noorder amstellaan 173 OPGER. 18 JAN. 1895 Abonnementsprijs voo, niet-l.de. F 2.50 pe, j.nr - Stokken voo, de dm,«den 1 JJCl jut" G. J. BOSCH, Z.-AMSTELLAAN 84, AMSTERDAM-Z. Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1934 | | pagina 1