DE A. F. C.-SCH AKEL Amsterdamsche Football Club P, H.M. de Koningin-Moeder f Jm, no Maart 1934 No. 7 £en groote slag heeft ons volk getroffen, nu H.M. de Koningin-Moeder overleden is. 20 Maart 1934 is een rouwdag geworden voor iederen Nederlander, en zeer zeker voor iederen sportman. Want wie sport beoefent, zal in de allereerste plaats hulde brengen aan hem of haar, die met groote zelf opoffering deed, wat de Plicht voorschreef. Zoo eene was wijlen Koningin-Emma. Voor Haar gold slechts één richtsnoer: De Plicht. De meesten onzer mochten Haar het laatst aanschouwen dien stralenden 9den September 1933, toen ook wij A.F.C.-ers deelnamen aan het Défilé in het Stadion. De herinnering aan Haar zal onvergetelijk blijven, Haar plichtsbetrachting een lichtend voorbeeld voor ieder. VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE OPGER.18 JAN. 1895 STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WIJNAND, Noorder Amstellaan 173 Abonnementsprijs voo, nie,-leden F 2.50 pe, »tr - Stukken v,», de ndmini.tr.tie zenden n=n den Heer G. BOSCH, Z. - AMSTELLAAN 84, AMSTERDAM ~Z. Overname niet geoorloofd, dan rnet toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1934 | | pagina 1