DE A. F. C.-SCHAKEL ELFTAL KAMPIOEN! CLUBAVOND VERLENGD TOT 25 APRIL Amsterdamsche Football Club c 10e Jaargang No. 8 Maart 1932 IZ ■Ill OFFICIEEL. WIE WEET DE ADRESSEN VAN ONDERSTAANDE LEDEN? Het drukwerk voor onderstaande leden komt niet terecht en het secretariaat onzer vereeniging (D. J. Bessem, Sloterkade 9) houdt zich aanbevolen voor opgave hunner adressen. Het betreft de volgende leden: B. Ie Roy, H. Peltzer, J. H. Stuart, C. Grewel, L. de Vilder, E. v. d. Hart, F. Kramer, P. de Langen, J. A. Roothooft, J. G. Pater. ADRESVERANDERING. W. v. d. BRINK van Beethovenstraat 66 naar Stadionkade 68 III. CLUBAVONDEN. Wegens de groote belangstelling zullen de clubavonden in De Nieuwe Karseboom gehouden worden tot en met Maandag 25 April a.s. immuunmininning VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, Noorder Amstellaan 173 mmimmnmiilmiiiiiiiiiimiiiiiminim. Abonnementsprijs voor niet-leden F 2.50 per jaar Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer Jb. VAN NEK, ROERSTRAAT 52, AMSTERDAM-ZUID Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie llllllllllllll minimummin

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1932 | | pagina 1