I Firma I. NAHUIS - GROEKLO I Billiard-Concours. Zaterdag 23 October a.s. gelegenheid tot inschrijving voor het groot A.F.C. Billiard- Concours. Fraaie prijzen zijn reeds beschikbaar ge steld. Nadere inlichtingen en inschrijvingen op clubavond bij de rege 1 ings-commissiq. Jan Daudey. Jan Prent. (Naar een derde Jan wordt nog gezocht.) Muziek. Ter verhooging der Feestvreugde zullen van Zaterdag 23 dezer af onze Clubavonden worden opgeluisterd door de muzikale evo luties der diverse leden van onzen Redd Band. Optreden van oude sterren van den muzi- kalen A.F.C. hemel in stok-oud en gloed nieuw repertoire. Het belooft vreeselijk te worden. Aan die Suidafrikaansche Boer. Ek is seer in die skik ies van jou te hoor, en te weet nou dat het onse „Kano" goed vaart. Ook al die A.F.C.-ers goed varen, dus wij alle in één skuitje. Ja wij heel massa skreeuwende mense bij die opening van die Sokkerseisoen, in die A.F.C. farm, maar ek gesegt hè, die beker nie te win nie self, want........', nou ja „Kano" jij begrijp mij wel. Jou hè regt met die prikkel, die wil is er ook, maar die „Boere" hier laat vaak so gauw die moed sak. Wij probeer wil die moed er hier die winter in te hou, en ek hoop dat jou wens vervul word, en als dat nie wil nie, dan al die „Boere" die volgend jaar weer begin met die selfde wil en die selfde prikkel. Jou nie altijd in spanning moet sit, maar jou ook eens 'n bietjie moet loop, anders jou te dik word en te lui. Ek jou die hartelike groete van al die A.F.C. boere en boerinne moet breng. Hul hoop so spoedig moontlik weer ies van jou te hoor. Jou vooral die groete moet breng aan die leewtjes, die tijgertjes en die verdere familie van jou. In gedachte 1 stevige klauw van Tekajie. De Reds=Band. (Ingezonden). Wanneer ik hier de pen opneem om over de Reds-Band te schrijven, is dit in geen enkele functie, daar ik sedert kort als Be stuurslid bedankt heb. Ik heb wel eens gemerkt, dat sommigen een deel van het succes der Band aan mij toeschreven. Natuurlijk was dat voor mij buitengewoon vleiend, maar ten onrechte. Immers, mijn taak was zuiver administratief en tot het muzikaal succes heb ik alleen kunnen meewerken waar het betrof de animo er in te brengen. Ik ben dan ook overtuigd, dat de bond in de toekomst minstens even veel muzikaal succes kan oogsten, maar dan moet de Band ook finantieel goed ge steund worden. Mede door mijn afwezigheid gedurende eenigen tijd zijn vele donateurs kwitanties ongeïnd gebleven; dat zij op eerste vertoon betaald mogen worden! Reeds heeft de Band zich gedwongen gezien de repetities niet meer in een lokaal te houden, maar bij de leden aan huis. Ik zou niet willen, dat men mij verweet, dat ik evenals de ratten, het zinkende schip verliet. Nu heb ik andere gegronde privé- redenen om te bedanken, maar desalniette- STOOMHOUTZAGERIJ I HOUTHANDEL - LOONZAGERIJ I I levert alle soorten INLANDSCH BESTEK- j i HOUT als: beslagen Eiken Palen, bezaagd j j Eiken, Beuken en Iepen, Dwarsliggers en j i Wisselhouten voor Spoor- en Tramwegen, j Alvorens gij afsluit, vraagt prijs. i STOOMWASSCHERIJ „HOLLANDIA" j ZANDVOORT J. H. Q. WEEN1NK - TELEFOON 287 j Prima Helder Waschgoed, in zuiver duinwater j j gewasschen zonder schadelijke bestanddeelen j i Gesteven, Gemangeld en Gevouwen 30 CENT PER KILO i Opgemaakte wasschen volgens Prijscourant I Eigen autotransport dagelijks op Amsterdam j Maandag halen Vrijdag thuis A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders! TELEFOON 10

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 7