nv H. REPKO STOOMWASSCHERIJ HOLLANDIA Stetson-, Bor&alino- en Wardhoeüen. wicket 61 runs had, zag Ajax van verderen strijd af. Hieronder de eindstand. V.R.A. 3 Albion 2 K.N.S.M. V.V.V. 4 D.V.C. 2 A.C.C, 3 Ajax 2 Van een vrijen Zondag heeft Mr. Sabei- son nog gebruik gemaakt om een elftal bij elkaar te trommelen, waarmee hij een zoo goed als volledig D.V.C. op overtuigende wijze klopte. De diverse averages komen volledig in de volgende Schakel. N. S. 12 10 1 1 19 12 8 3 16 12 6 1 5 13 11 6 5 12 11 5 6 10 12 4 8 8 12 1 11 2 Onze athletiek-dag. Optimisme of pessimisme zooals het zich in ons dagelijksch leven ook voor doet, mag er geweest zijn in de weken die aan onze onder linge wedstrijden vooraf gingen, de dag zelf ten slotte is goedgeslaagd en het stemt aan genaam, dat vele leden die weinig of geen verwachting van de wedstrijden hebben ge had met heel veel genoegen hebben deelge nomen of toegeken. Behalve de lichtzijde wil ik ook de donkere kant naar voren brengen. In de eerste plaats de wegblijvers. Inschrijven, al doet ieder het niet even grif, is een kleine kunst, doch dit beteekent tevens dat men de verplichting op zich neemt op te komen of op zijn minst genomen tijdig bericht van verhin dering te zenden. Door dit wegblijven vallen series uiteen en dit is niet noodig. Laten de Heeren Huijer, P. de Langen en Rood dit goed in hun ooren knoopen en laat ieder dit tevens als aanwijzing beschouwen wat hem te doen staat als men voor een voetbalwedstrijd het komend seizoen verhinderd is. In de tweede plaats is gebleken dat het loopen van meerdere wedstrijden voor jon gens als de onzen, die niet gewend zijn daarin uit te komen, eenigszins beperkt dient te wor den. Behalve voor ieder lichamelijk was het ook den daarop volgenden Zondag in den voetbalwedstrijd A.F.C.Blauw-Wit te mer ken. Tot eer van de deelnemers aan de ver schillende nummers dient gezegd dat menig maal flink strijd is geboden. Thans de tech nische resultaten: 100 M. hardloopen. Seriewinnaars waren: Wijbenga (12), Knopper (12), Koeslag (122/5). Beste 2e: Stroobach 122/5 In de finale wist Knopper zoowaar Koe slag den baas te blijven in den tijd van 114/5 sec. tegenover \21/5 sec. 200 M. hardloopen. Serie-winnaars: Knop per (253/5).Duson (28), Stroobach (273/5). Door het niet meeloopen van Wijbenga komt als best geplaatste 2e in de finale v. Nek (281/5)- Deze finale was bijzonder spannend, lot de laatste paar Meter waren alle vlak op elkaar en het was dan ook met onderling miniem verschil dat dit viertal arriveerde. Wederom was Knopper winnaar in 271/5 sec., v. Nek 2e in 272/5 sec. Hoogspringen met aanloop. Met de prijzen gingen strijken Koeslag met een sprong van 1.40 en v. Lith met 1.35. Vooral aan onzen junior v. Lith een compli ment voor zijn goed resultaat. Baldribbelen. Dit nummer, dat oorspronkelijk zoo onge veer de vrees is geweest van iedereen, is de clou van den middag geweest. Er waren oor spronkelijk slechts 5 inschrijvingen, maar in plaats van 5 waren er 10 deelnemers. Het ZANDVOORT. J. H. G. WEENINK - Telefoon 287 30 CENT PER KILO. Kijkt naar Uw Hoed, leder ander doet het. REGULIERSB REESTRA AT 24 Prima Helder Waschgoed, in zuiver duinwater gewasschen zonder schadelijke bestanddeelen. Gesteven, Gemangeld en Gevouwen Opgemaakte wasschen volgens prijscourant. Eigen autotransport dagelijks op Amsterdam. Maandag halen. - Vrijdag thuis. Ontvangen de NIEUWE MODELLEN in: - 8 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 8