hulde gebracht aan hen, die onze atletiek wedstrijden tot een succes maakten. De notulen van de vorige algemeene ver gadering, „tadellos" door den heer Galavazi vervaardigd, ontmoetten een even dankbaar als welverdiend applaus. De reclame-commissie werd herkozen, doch zal naast zich krijgen een „Schakel"- commissie, wier taak het zal zijn, de exploi tatie van dit blad niet-verliesgevend te doen zijn. Opnieuw werd aan het Bestuur overge laten, zelf de afgevaardigden en plaatsver vangende leden voor de bonden te be noemen. Als lid van de enquête-commissie werd in- plaats van den Heer Haasdijk, die bedankt heeft (en wien hulde gebracht werd voor wat hij ook in deze functie voor A.F.C. ge daan heeft) gekozen de heer W. Brusse. Bij de rondvraag, waar diverse kwesties van ondergeschikt belang behandeld werden, kwam als zeer belangrijk punt naar voren: de beschikking over onze terreinen van 1 Mei tot 1 September en, in verband hier mede, de verhouding tot A.C.C. Na zeer uit voerige besprekingen bleek het, dat de ver gadering niet bereid was, thans reeds een decisie te nemen, te meer niet, daar het Be stuur verklaard had, dat betreffende deze aangelegenheid uitvoerige rapporten circu- leeren en het Bestuur dus nog geen bindende besluiten genomen had. Om klokslag twaalf uur sloot de voorzitter de vergadering. Van Bat en Bal. De strijd is gestreden! Niet alleen als kampioen van de 2e klasse A, doch van de geheele 2de klasse, kan A.C.C. I op een succesvol seizoen terugzien. Van Phoenix, de kampioen van 2 B, werd in een zeer spannenden wedstrijd in Bilt- hoven met 8 runs gewonnen. Op een zeer slechte, hoogspringende pitch maakte Phoenix slechts 82 runs, doch ook wij brachten er vrijwel niets van terecht en als Aat Spruyt en Harry Prent, resp. als 9de en 10de man ingaande, niet zoo keurig en voorzichtig hadden gespeeld en samen 38 runs gemaakt hadden, dan waren wij nog ver beneden dit totaal gebleven. 90 runs waren het resultaat van onze innings. De laatste wedstrijd tegen V.V.V. 3 (voor de competitie) werd door den regen afge broken. A.C.C. 110 (J. P. Spruyt 41 en N. Selles 17), V.V.V.3 15 voor het verlies van 2 wickets. De spullen worden nu weer opgeborgen tot 1927, om ze, indien we in hoogere regio nen worden toegelaten, in de eerste klas weer te gebruiken. De eindstand der competitie is als volgt: A.C.C. 14 2 10 V.V.V. 2 14 10 R. en W. 2 14 2 6 Haarlem 2 14 1 6 R.C.H. 14 2 3 V.V.V. 3 14 0 5 Albion 14 1 3 V.R.A. 2 14 0 3 1 1 1 27 1 3 21 1 5 19 - 7 15 1 1 7 12 12 6 9 1 3 9 7 De bekerwedstrijd tegen Quick werd door ons met 53 runs verloren. Quick maakte 100 runs, waarvan aanvoerder Rees 65. Bij ons was het een komen en gaan en geen onzer spelers was in staat den Quick-aanval te weerstaan. „Plankenkoorts" zal hierbij ook wel een rol gespeeld hebben; slechts 47 runs konden wij bijeenbrengen. Toch is het door ons behaalde resultaat niet slecht, als men nagaat dat tegen denzelfden aanval, het eer ste elftal van H.C.C. in de demi-finale voor de Telegraaf-beker het slechts tot 90 runs en Rood en Wit in de finale tot 59 runs brachten. Tegen de Haagsche scoorde Quick 179 runs, tegen Rood en Wit 74 runs. Quick won den beker. Als we dus de resultaten, welke de 2 ge noemde sterke eerste klassers tegen Quick behaalden, vergelijken met het onze, mogen we niet ontevreden zijn. Het volgend jaar in September zullen we echter een hoop wijzer zijn. Het tweede elftal heeft zoowaar nog kans gezien z'n tweede laatste competitiewedstrijd te winnen en zoodoende het aantal behaalde punten van 2 op -j- 2 te brengen. Hier onder de eindstand: Vleermuizen 12 5 6 Ajax (a) 12 1 9 2 2 D.V.C. 12 3 2 1 6 12 U.V.V. 12 6 2 4 10 Kampong 212 5 1 2 4 9 Olympia 12 2 1 2 7 3 A.C.C. 2 12 2 2 8 2 Hopenlijk zullen het volgend jaar de resul taten beter zijn. Het 3e heeft z'n laatsten wedstrijd tegen Ajax 2 gewonnen. Ajax maakte eerst 71 runs; toen A.C.C. voor 't verlies van 1 - 7 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 7