■M vermogen onzer spelers zoo hoog mgelijk op te voeren, en hun body fit te maken voor het komend seizoen. Atletiekwedstrijden. In het laatst van Augustus zullen op ons veld athletiekwedstrijden worden gehouden, waarvoor aardige prijzen beschikbaar gesteld worden. Alle A. F. C.'ers, die de oefeningen bijwonen, kunnen daaraan deelnemen. Arolwedstrijden. De Arolwedstrijden worden dit jaar weder om gehouden op Zondag 29 Aug. en 5 Sep tember. Slechts op vertoon van geldig diploma zal bij deze wedstrijden toegang op ons terrein verleend worden aan onze leden. Identiteitskaarten. Het Bestuur van den A.V.B. is van mee ning, dat de proef, waarbij op oude identi teitskaarten strookjes geplakt konden wor den om deze weer een volgend jaar geldig te doen zijn, als mislukt moet worden be schouwd. Dientengevolge moet ieder een nieuwe kaart hebben. Men gelieve nu, voor voover men in het bezit eener kaart is, deze met een foto aan den Secretaris, Postbus 791, op te zenden. Zij, die nog niet in het bezit eener identiteitskaart zijn, gelieven drie foto'tjes (pasfoto's) met nauwkeurige opgave van geboortedatum, op te zenden. Zonder identiteitskaart kan men in wed strijden voor den A. V. B. niet uitkomen. CONTRIBUTIE 1926—1927. Het Bestuur maakt bekend, dat over de contributie 1926'27 gedisponeerd zal worden 5 en 19 Augustus a.s. Leden, wien een anderen datum of een andere wijze van betaling (bijv. in twee of meer termijnen) beter convenieert, gelieven dit vóór 3 Augustus aan den penning meester op te geven. Het Bestuur maakt er de leden opmerkzaam op, dat bij wedstrijden op ons terrein (A.R.O.L., competitie, enz.) slechts toegang verleend zal worden op vertoon van geldig diploma (diploma 1926'27 of voor leden, met wie een regeling getrolfen is als in de tweede alinea bedoeld, voorloopig diploma). A.C.C. I \mtatmm TE WERVE' op 31 Juli en 1 Augustus 1926 om den Zilveren Wisselbeker, uitgeloofd door den Heer J. C. A van Ooy. Na veel mislukte pogingen in voorafgaande seizoenen krijgen we eindelijk gele genheid om onze Rijswijksche vrienden te ontvangen voor een tweede ontmoeting om den door den Heer J. C. A van Ooy uitgeloofden wisselbeker. Ofschoon daaraan ons lustrumfeest niet verbonden zal worden, hebben wij ge meend onze gasten op Zaterdag 31 Juli een eenvoudig „hapje te moeten aanbieden. Lang hebben we ons dierbaar Mokum afgezocht naar een gelegenheid, die ook met het oog op onze portemonnaie als geschikt te beschouwen is. Wij vermeenen hierin ten slotte geslaagd te zijn op een wijze die aller verwon dering zal wekken. Wij hebben hiermede het genoegen al onze leden op te roepen tot een maaltijd in „Huize Kempinsky", Leidschestraat en die zal bestaan uit: Voorgerecht, Soep, Vischschotel, Vleeschschotel, Ijs, Fruit, Wijn en Koffie, waarvoor wij een prijs bedongen hebben van 4.(zegge vier gulden) per couvert (alles, ook fooi en vestiaire inbegrepen). Zij die wenschen deel te nemen (alle leden natuurlijk gelieven zich omgaand aan ondergeteekende op te geven. Namens het Bestuur, N. W. SELLES, Emmastraat 25, Tel. 24686. - 2 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 2