DE A.F.C.-SCHAKEL A msterdamsch e Football Club 4e Jaargang No. 12 31 Juli 1926 Officieele Mededeelingen. A dresveranderingen. Adresveranderingen direct opgeven aan den Secretaris, Postbus 791. Expeditie Schakel. Zij die de Schakel niet regelmatig ontvan gen, gelieven hiervan mededeeling te doen aan het Secretariaat. Verkiezing Bestuurslid. Hier volgt in extenso het procesverbaal van het stembureau: Verslag, van de door den Voorzitter be noemde Commissie tot opneming der stem men, uitgebracht bij de overeenkomstig art. 48 der statuten gehouden tusschen- tijdsche verkiezing van een Commissaris van Materieel der Amsterdamsche Football Club. Heden, den 22en Juli 1900 zes en twintig, des avonds te ruim 9 uur, heeft de opgemelde Commissie ten huize van den heer G. N. Scheepens aan den Koninginneweg 196 te Amsterdam, geconstateerd, dat de termijn, waar binnen de stembiljetten aldaar ingele verd moesten worden, geëindigd is, en heeft zij derhalve de uitgebrachte, gesloten stem briefjes geopend. Het resultaat der stemming is als volgt: Uitgebracht werden acht en tachtig stem men waarvan van onwaarde één, dus zeven en tachtig geldige stemmen, waarvan zeven en zestig op den heer E. van Ooy, en twintig op den heer J. Schooneboom, zoodat gekozen is de heer E. van Ooy. De Commissie voornoemd: w.g. Mr. A. SABELSEN, Voorz. W. BRUSSE, lid. J. BUYS, lid. Bestuursbesluit Het Bestuur besluit, dat voortaan het Club- costuum der A. F. C. wederom zal bestaan uit: Rood shirt met zwarten band over borst en schouders, zwarte kousen en zwarte broek. Er zal op toegezien worden, dat men slechts in het voorgeschreven clubtenue in wedstrijden uitkomt. Het Bestuur dringt er bij de spelers op aan, dat aan de uitrusting steeds de noodige zorg besteed wordt. Bij de Firma Eilers zijn de clubshirts voor radig, voor A. F. C.'ers tegen gereduceerde prijzen. Hiervoor kan men bij den Secretaris een bon verkrijgen. Ook ander voetbal- of sportmateriaal is aldaar na aanvraag eener bon bij den Secretaris tegen gereduceerde prijzen verkrijgbaar. Wedstrijden. Op dringend verzoek der Elftalcommissie worden den eersten tijd door ons geen wed strijden meer vastgesteld. Oefeningen. Met klem noodigen wij al onze spelers uit, de oefeningen trouw bij te wonen. Vooral de athletische oefeningen onder leiding der hee- ren Vuyk en Trines bevelen wij krachtig aan. Deze toch zijn er op gericht het uithoudings- mill MinIliumiimiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiinminiiiininnininniniimm i* VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEERj. H. WlJNAND, NlEUWEWEG 24 ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET LEDEN F 2.50 PER JAAR. ST EKKEN VOOR DE ADMINISTRATIE TE ZENDEN AAN DEN HEER A. VAN SEVENTER p a. N.V. DRUKKERIJ ..'T KOGGESCHIP", NIEUWE ACHTERGRACHT 102-104, AMSTERDAM, Tel. 51204-51205 Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der Redactie. INHOUD: Officiëele Mededeelingen. - Contributie 1926-'27. A.C.C. ,Te Werve". - Van Bat en Bal. - Een Ontmoeting. - Lichte Athletiek. - Van Athletiek en nog iets. - Athletiek-Beoefening. - Beter laat dan Een plaatsvervanger. - Adreslijst.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 1