W'-}-' in het kunnen onzer A.F.C, weer zoo geheel teruggekeerd is. Het jaarverslag van den Secretaris, die welbeslagen ten ijs kwam en zich zeer veel moeite getroost had, om alle gegevens, die op het afgeloopen jaar betrekking hadden, te verzamelen, behandelde al het wel en wee. En als men zoo het 1925/26 seizoen chrono logisch en neutraal hoort vertellen, dan kan A.F.C, toch met voldoening en trots terug zien op de behaalde resultaten. Nauwelijks was het luide applaus dat Broe kie overtuigen kon van de appreciatie, die we voor z'n werk hebben bedaard, of de pen ningmeester gaf een uiteenzetting van den financiëelen gang van zaken. Ondanks het feit, dat dit jaar niet ongun stig gewerkt werd, blijft toch de uiterste zui nigheid geboden. Niet ter vergadering ge weest zijnde leden: knoopt dit in het oor!! Het Bestuur zal zorgen voor goede terreinen, flinke accomodatie, een behoorlijk clubblad enz., maar dan moet het ook kunnen rekenen op vlot en stipt binnenkomen der contribu ties! Men ging over tot benoeming van bestuur en diverse commissies. De opstelling" hier van is voor het komend seizoen als volgt: Bestuur: Voorzitter, G. N. Scheepens; Vice-voorzitter, I. Galavazi; Secretaris, J. M. H. Broeksmit; 2e Secretaris, D. v. Bessem; Penningmeester, H. Wijnand; 2e Penning meester, J. van Nek; Comm. van Materieel, A. F. de Vilder. Elftalcommissie: C. F. de Vilder, L. Ree- ker Sr., A. Mets, P. M. Wessel. Enquête-commissie: N. Selles, H. Otto, P. Wolters, Mr. A. Sabelson, A. Haasdijk. Kascommissie: J. F. Scheepens, G. H. H. Kappelhoff, J. P. de Haan. ld. plaatsv. leden: N. Selles, P. v. d. Vel den, H. Ruijs. Het vlotte tempo, waarin de vergadering tot dan plaats vond, dreigde even verlang zaamd te worden tijdens de rondvraag, doch kapitein de Vilder hield de telegraaf naar de machinekamer op „full speed ahead", zoodat we reeds vroegtijdig konden opbreken in de overtuiging, alleen gesproken en gehandeld te hebben in het belang van A.F.C. Schaf Voorzitter. Met blijde verrassing zullen allen, die het wèl meenen met onze club, vernomen heb ben, dat good old Schaf bereid gevonden is, de hoogste functie in A.F.C, weer te aan vaarden. Groot was de teleurstelling geweest, toen Fons de Vilder na één jaar den voorzitters hamer gehanteerd te hebben, zich terugtrok. Hij had zich immers doen kennen als een voortvarend en bekwaam bestuurslid, die alle moeilijke klippen, die zich op de reis voor deden, handig wist te omzeilen, 't Leek dan ook moeilijk, zoo niet onmogelijk, voor hem een geschikt plaatsvervanger te vinden. Er was slechts één man: Gerard Scheepens, en waarlijk, opnieuw bleek hij bereid, zijn beste kunnen aan onze vereeniging te geven. Het is in onze club geen gewoonte gelukkig, om elkander op het neutrale terrein van de „Schakel" te bewierooken. We doen allemaal ons best, en dat is ook niet meer dan onze plicht! Mag ik voor Schaf een uitzondering ma ken en in herinnering brengen, wat Piet Vermeulen bij ons 25-jarig bestaan op hem dichtte: En nu dan ten slotte onze alpha en omega Oprichter, Bestuurder, Speler, kortom onze A.F.C.-pa. Een vader voor zijn club, een vriend van alle kdcn De man van het verleden, de man van het heden Maar ook zoo we hopen van wat ons nog wacht, Van de toekomst: De praeses nog als een volgend geslacht Zijn club, steeds weer nieuwe lauweren brengt En hem zoo steeds nieuwe vreugde schenkt Aan Gerard en zijn club steeds nieuwe victorie Voor hem een voldoening, voor haar voetbalglorie. De Boottocht. U weet: We zouden geen soiree organi- seeren. Daar leende het seizoen zich niet meer voor! Nietwaar, om in je smoking te zitten puffen in een broeiwarme zaalen we kwamen op het lumineuze idee van een boottocht. Een grijze lucht, egaal en dreigend, ver kondigde de geboorte van den 12den Juni. Gedurende de ochtenduren bleef het hard nekkig droog, waarschijnlijk om alle stak kers, die zaten te werken, afspraakjes te laten maken. Doch nauwelijks begonnen de kanto- - 2 A.F.C-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 2