De Huldiging onzer Kampioenen. I 1 i m Hoopvol kan A.F.C. de toekomst tegemoet zien. Het TWEEDE en DERDE elftal niet alleen KAMPIOEN hunner afdeelingen, doch tevens aan den top hunner promotie-competities en, zoo wij hopen beide het volgend seizoen in de afdeeling, waartoe het spel, dat zij vertoonden hun recht geeft. Te meer stemmen de prestaties dezer beide elftallen ons hoopvol, omdat deze resultaten bereikt zijn door spelers, die voor het meerendeel nog aan het begin van hun voetbal-loopbaan staan en dus in den waren zin van het woord RESERVES voor onze vereeniging zijn. Wij meenen wel namens geheel A.F.C. te spreken, als wij hier HULDE en DANK brengen aan ons TWEEDE en DERDE voor de diensten in het af- geloopen seizoen aan de ROOD-ZWARTE kleuren bewezen. Tot het demonstreeren van Uwe waardeering wordt U thans gelegenheid geboden, en wel op een wijze, die wij hopen, dat en de spelers, en U en Uwe dames aangenaam zal zijn. Wij stellen U n.l. voor de spelers te vergezellen op een BOOTTOCHT, die de vereeniging hun aan biedt op ZATERDAG 1 2 JUNI, a.s. Deze oplossing werd door ons gevonden om de navolgende redenen. Een groot deel der jubilarissen is thans in dienst van KING WILLOW, en is dientengevolge iederen Zondag met bat en bal in het touw, of liever in het veld. Voor een soiree leent zich het seizoen niet meer. En wat een tuinfeest betreft, dragen we van het IJ-Paviljoen een te sombere en hongerige herinnering bij ons rond, dan dat wij ons aan een reprise van een dergelijke catastrophe durven wagen. De thans gevonden oplossing lijkt ons, in de terminologie van onzen grooten Mr. A. S. de eenige juiste. SO

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 4