DE A.F.C.-SCHAKEL A m ster dam sche Football Club 4e Jaargang No. 10 29 Mei 1926 Officiëele Mededeelingen. Algemeene Vergadering. De Algem. Verg. waarvoor reeds de eerste aankondiging verzonden werd, zal gehouden worden op Zaterdag 5 Juni in huize Park zicht zaal no. 4. Agenda vindt men nader in dit nummer. Men knoope datum en tijd goed in het oor, daar er geen nadere uitnoodiging meer verzonden wordt. Kampioenschappen. Zoowel het tweede als ons derde elftal, die zich reeds aan het hoofd hunner afdee- ling geplaatst hadden, bleven verder onge slagen in de promotiewedstrijden. Een keurige prestatie, die eiken rechtge- aarden A.F.C.'er met trots vervult. Hulde. Adresveranderingen. Adresveranderingen op te geven aan den Secretaris, Postbus 791. Schakel. Zij, die den Schakel niet geregeld ontvan gen, gelieven hiervan bericht te zenden aan den Secretaris. Nieuwe leden. Aangenomen als ondersteunend lid: de heeren H. v. d. Grampel, J. Luykenstraat 34; W. v. d. Brink, Nassaukade 37; W. de Zwart, Valeriusstraat 44; P. Eichholts, Leid- schestraat 48; N. Bertram, Kalverstraat 196; W. Kaales, Cillierstraat 29. Aals werkend lid: de heeren C. J. Hoogen- dijk, Kostverlorenkade 22 II; L. j. F. Flier- man, Brederodestraat 52 hs.; N. M. v. d. Roer, v. Eeghenstraat 39 boven; F. Flesse- man, J. W. Brouwerplein 23; J. Mertens, Veerstraat 23; J. Daudy, Weteringschans 84 C.; A. Homberg, Prinsengracht 253; C. W. Schoor, Kloveniersburgwal 91. Trainingsavonden. De trainingsavonden zullen dezen zomer gehouden worden op Dinsdag- en Donder dagavond. We willen onze leden op het hart drukken, deze avonden regelmatitg bij te wonen. Nu het eerste elftal volgend seizoen zich opmaakt, 'n beslissenden strijd te voeren, nu de reserves in een zooveel zwaarder om geving debuteeren, moeten de zomermaan den benut worden, om door een serieuze training fit te zijn voor het volgend seizoen. mi i ii in ii iiiiiiiiiiiiiiiihiiii VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, NlEUWEWEG 24 ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET LEDEN F 2.50 PER JAAR. STUKKEN VOOR DE ADMINISTRATIE TE ZENDEN AAN DEN HEER A. VAN SEVENTER p.a. N.V. DRUKKERIJ ..'T KOGGESCHIP", NIEUWE ACHTERGRACHT 102-104, AMSTERDAM, Tel. 51204-51205 Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der Redactie. INHOUD: Officieele Mededeelingen. - Trainingsavonden. Aqenda laarvergadering. - Zomeravondwed strijden. - A.F.C.-H.B.S. 2-1. - S.V.V.-A.F.C. 4—2. - Het tweede elftal gepromoveerd. - Het derde. - Voor het derdehoeden af! Corinthian Juniores-tournooi. - Bergopwaarts. Van Bat en Bal. e.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 1