nv. H. REPKO REUNI CAFE „ROYAL", koninginneweg 212 het een oefenpartijtje. Nog 4 minuten. Nese- ker trotseert de aanvallen Nog 1 minuut. De scheidsrechter annonceert „laatste over Nog 6 ballen. Nog 5. Wat naast 't wicket zit laat Spruijt kalm gaan. De plank stijf voor de houtwinkel. Nog 2 ballen. Nog 1 Gewon nen Rood en Wit heeft ons een angstig uurtje bezorgd, doch als overwinnaars kon den wij om ca. half acht het terrein verlaten. Het eerste heeft nu 7 punten uit 3 wedstrij den behaald en dus een goed begin gemaakt. Over het tweede elftal valt niet zooveel goeds te melden, of eigenlijk heelemaal geen goeds. Succes heeft dit elftal nog niet gehad. Integendeel. Het eenige punt wat verkregen is, is nog een verliespunt. De oorzaak hiervan is in hoofdzaak onvolledigheid en onge oefendheid. Op 16 April werd de strijd aan geboden met de Vleerkeezen in Bussum. A.C.C. bat eerst of liever gezegd, tracht eerst te batten, want voor 42 runs zit de heele boel aan den kant. Alleen E. van Buren met 18 komt in de dubbele cijfers. Vleermuizen doen het een beetje beter en brengen het tot 93 runs. 51 runs meer dan A.C.C. Vleer muizen stuurt ons nog eens in eri ook nu is het een debacle. Het totaal wordt nu 48, zoo dat met innings en 3 runs verloren wordt. 2e Pinksterdag tegen Ajax thuis. Ook nu werd verloren en wel met 65 runs. Ajax, dat met 8 menschen verscheen, bat eerst en scoort 100 runs. A.C.C. maakt dan 63 runs, waarvan N. A. Scheepens 17 en Gé Bosch 14. De tweede maal maakt Ajax 95 runs. A.C.C. moet dus 133 maken om te win nen, doch op het totaal van 67 hebben reeds allen een beurt gehad. Het 3e elftal begon goed en won de eerste wedstrijd van K.N.S.M. A.C.C. scoort 2X63 runs, de eerste maal N. A. Scheepens 15 en J. Dandey 40; de tweede innings Dandey 21 en Mertens 17. K.N.S.M. Ie innings 27. 2e innings 92 (tijd verstreken). A.C.C. won dus met 36 Kijkt naar Uw Hoed, leder ander doet het. REGULIERSBREESTRAAT 24 Borsalino- en Wardhoeden runs op de le innings. De tweede wedstrijd werd tegen Albion II met innings verloren. Nadat Albion 88 runs gescoord had, werd het voor A.C.C. 2X ach tereen een komen en gaan. De totalen werden 28 en 32. Plet eenige wat in dezen wedstrijd te roemen viel was het bowlen van Otti Cor- nelissen die 9 Albionwickets nam voor 48 runs. De resultaten van het tweede en derde elftal stemmen niet tot tevredenheid. In de eerste plaats is oefening noodig. Zaterdag 22 Mei werd door de jongeren een oefenwed strijd gespeeld tegen de Twentsche Bank. Hier was het batten van Lally Duson een openbaring, terwijl ook vermelding verdiend een schitterende running-catch van Lange- voort. Bij ernstige oefening kunnen wij van onze Juniores nog veel pleizier hebben. Doch ook de ouderen moeten oefenen. Iedere avond wordt in de kooi geoefend, doch de menschen die nog zoo heel veel moeten leeren zien we bijna nooit verschijnen, 't Is te hopen dat het weer nu wat beter wordt, dan komt waar schijnlijk de animo vanzelf. De resultaten worden dan natuurlijk ook veel beter. N. S. NA AFLOOP DER WEDSTRIJDEN BIJ VAN J. H. EGGERS - 12 - in A. C. C. VAN DEN PENNINGMEESTER. In de eerste helft der maand Juni zullen de diploma's voor dit seizoen worden aangeboden, en wordt men beleefd verzocht deze bij eerste aanbieding te voldoen. P A.F.C.-ers begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 12