„DE CORINTHIAN" kelijk is, onder dankzegging werden goed gekeurd en gearresteerd. Alhoewel de „in gevallen Penningmeester met natte lippen zwaar over „droge" cijfers zat te boomen, bleek onze finantiëele toestand toch vrij gun stig te zijn. De Voorzitter bracht den Secre taris en Penningmeester, welke beide door bijzondere omstandigheden midden in het seizoen de functie van hun voorgangers hadden moeten overnemen, dank voor het goede en nuttige werk door hen onder deze moeilijke omstandigheden verricht. Voorzitter: Jan Prent. 2e Voorzitter: K. Hoogenberk. Secretaris: N. W. Selles, Emmastraat 25. Penningmeester Mr. A. Sabelson, Wete ringschans 84c. Commissarissen: H. Mahler, N. A. Schee pens en E. van Ooy. Tot leden der Elftal-Commissie benoemd: Jan Prent, H. Oliver en N. W. Selles, terwijl tot leden der Kas-Commissie werden geko zen: J. Buys, Harms en Jan Bosch. De Voorzitter deelde mede, dat we dit jaar van 10 Mei af weder de beschikking zul len hebben over het groote A.F.C.-terrein, terwijl men met den A.B.L.O. in onderhan deling is omtrent 'n veld voor die dagen, dat een tweede terrein noodig zal zijn. Denkelijk zal dit seizoen met 3 elftallen worden uit gekomen, waarvan het le en 2e in den N.C.B. en het 3e in den A.C.B. Verder staan als speciale attractie weer op het program ma 2 ontmoetingen tegen onze vrienden van Te Werve, en wel zal op 9 Mei op het mag- nifique terrein te Rijswijk worden gespeeld, terwijl op 31 Juli en 1 Augustus de return op ons veld zal plaats vinden. Het ligt in de bedoeling van het Bestuur aan deze laatste ontmoeting een eenigszins feestelijk karakter te geven en bij deze gelegenheid tevens het achter ons liggende le lustrum te vieren. Uit de vergadering gingen stemmen op deze vie ring op een anderen dag te doen plaats vin den, opdat alle leden, en vooral ook de jon geren, hieraan zouden kunnen deelnemen. Besloten werd een commissie te benoemen, welke de voorbereiding en organisatie der viering van ons le lustrum alsmede de rege ling bij de ontvangst van „Te Werveter hand zal nemen en werden als dusdanig benoemd: Jan Prent, J. G. M. Bosch en S. L. Wit. Bij de rondvraag bleek, dat het. was uitge lekt, dat de captain van ons le elftal klokke 12 een nieuw jaar zou inluiden, waarop de vergadering het bestuur dringend in over weging gaf de Algemeene Vergadering voortaan steeds op 9 April uit te schrijven. Nadat nog de wenschelijkheid naar voren werd gebracht, om dit jaar zooveel mogelijk met een elftal „oud" uit te komen, sloot de Voorzitter de inmiddels ongeduldig gewor den vergadering, welke zich haastte den jubilaris met een kort maar krachtig mannen koor blijk te geven van haar goede bedoe lingen. Beneden in het erkertje werd de zitting „en petit comité" voortgezet. Het feestvar ken werd op waardige wijze uit- en ingeluid en bleek hierdoor zoo onder den indruk, dat de potten D.A.B. al ras plaats maakten voor het bekende vocht van de weduwe. Er werd druk getoast. Mie met de handjes, alias de nieuwe commissaris van materiëel was ouwerwets opdreef. Harold speechte in zijn vloeiendst Hollandsch, zoodat het één uur was voor we het wisten en we door Gerrit op de gebruikelijke manier er uit werden ge veegd. Laten we hopen, dat onze leden dit jaar op het groene veld hetzelfde onverwoestbare enthousiasme zullen toonen en dat het a.s. cricketseizoen in alle opzichten weer gezel lig en gunstig moge verloopen. VETERAAN. leder lid onzer vereeniging abonneere zich op: Geïllustreerd Weekblad voor Amateursport Prijs per half jaar f 5.— Proefnummers gratis 1 I]oqjio/*hA liniLf b Al*ii Spaarnestraat 4 Abonnementsopgaven ÜClCllJiSvlIv 1/1 UIVlVvl Ij DEN HAAG - 7 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 7