NV. H. REPKO A.F.C. ers Dat hier ingegrepen moet en zal worden, ligt voor de hand. Inmiddels doet onderge- teekende een beroep op de medewerking van alle spelers. Of dit helpen zal? De Comm. van Mat. Een Zaterdagmiddag. 't Is om moedeloos onder te worden, deze maand, 'k Heb mij voorgenomen om uitslui tend de Zaterdagmiddagen te behandelen en er gebeurt nu letterlijk niets, wat de moeite waard is. De jongelui die nog komen oefenen, doen dat allemaal even netjes en ordentelijk. An ders is er nog wel eens een heibeltje, maar niets, totaal niets valt er voor. Dan waren er deze maand de Paaschva- cantie en de schoolwedstrijden die groote concurrenten bleken. Gelijk een Electrolux in de kamers rond draait om stof te verzamelen, waren mijn hersentjes (voor zoover aanwezig!) in de weer ook stof te verzamelen, maar dan voor den Schakel, 't Mocht echter niet baten. Of is het nog de moeite waard, te memoreeren dat ik een der middagen kwam aangewandeld, dadelijk door Niek werd ingepalmd, met de uitnoodiging hem te helpen met de kooi. 'k Snapte er niets van, en nog veel minder duidelijk werd het mij, toen hij er een bowl en een bed bij aanhaalde. Nu had ik wel eens bowl gedronken, en was dan blij dat ik 's avonds in mijn bed lag maar wat had nu die kooi er mee uit te staan? 't Was mij duister als het bekende koffier dik. Enfin, het slot was dat ik mijn leven in de waagschaal stelde en op een wankele krakende en kreunende trap, mijn evenwicht trachtte te bewaren, terwijl ik tusschen deze bedrijven door, een groot net om eenige palen probeerde te spannen, 'k Had echter een ge weldige steun aan Niek en Bos, die ijverig bezig waren met een hooivork en een lange plank het arme net nog poreuser te maken dan het al was. Dit alles werd opgeluisterd door een soepel hagelbuitje, wat ons zwoegen nog wel zoo aangenaam maakte. Maar 't kwam in orde, en ik hoop nu maar dat het den heeren die al die dingen (waar van ik geen greintje verstand heb) moeten gebruiken, naar genoegen is. fEKA. Van Bat en Bal. Niettegenstaande een sappig hagelbuitje ons af en toe er aan doet herinneren, dat het koude jaargetijde nog niet geheel en al ach ter den rug is, krijgen we zoo langzamerhand weer het echte voorjaarsgevoel over ons en ontwaakt als onafscheidelijk gevolg onze animo voor de cricketsport. Laten onze voet ballers van het 2e en 3e maar zwoegen om de zoo vurig begeerde promotie, laat ons eer ste elftal maar bekeren tho the bitter end, de ware cricketter heeft zijn spullen al lang weer voor den dag gehaald en droomt alweer bij elk lentezonnestraaltje van centuries, winning hits, wonderbaarlijke catches en alle verdere genoegens, die de schoone cricket- sport ons biedt. Ook de A.C.C. is uit haar winterslaap ontwaakt, doch gezien de matige opkomst ter Algemeene Vergadering, welke 9 April in Parkzicht werd gehouden, schijnen vele le den nog aan het soezen te zijn. Deze slaap bollen hadden ongetwijfeld hun tijd beter kunnen besteden, want als steeds had deze vergadering een prettig en vlot verloop en daarenboven nog een zeer geslaagd einde. Nadat Jan Prent de vergadering met eeni ge toepasselijke woorden geopend had, wer den de notulen der vorige vergadering als mede de jaarverslagen van den Secretaris en den Penningmeester voorgelezen, welke, zoo als zulks in onze goede vereeniging gebrui- Kijkt naar Uw Hoed, leder ander doet het. REGULIER SB REESTRAAT 24 in Borsalino- en Wardhoeden KIEST RUDGE WHITWORTH RIJWIELEN EN MOTORRIJWIELEN H. C. VAN DEJV 15 CR O v/h A. Berveling HOBBEMASTRAAT 8 TELEFOON 20295 - 6 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 6