Calé „MODERNE" Leidsctieplein 19 -21, Amsterdam Firma J. NAHUIS - GROENLO Piet Bos getrouwd. Ja, m'n vriend Symen heeft gelijk! 't Is gevaarlijk, om familieberichten te ontketenen, vooral, als er een trouw-epidemie heerscht, zooals in onze „good old het geval is. 't Eenige voordeel is, dat onze advertentie rubriek nu wel eenige uitbreiding zal onder gaan; firma's die op verleidelijke condities meubelen op afbetaling te koop aanbieden, magazijnen van „luiermanden en uitzetten" (ik heb een vaag idee, dat de volgorde in de zen zin niet deugt) zullen bij Toon wel aan de telefoon hangen, om onze kolommen te vullen! Maar we zouden het over Piet hebben. Telegrammen, bloemen, cadeaux en bezoe ken hebben Piet en Nelly bewezen, hoeveel vrienden ze bij A.F.C. hebben. Van deze plaats dus slechts nogmaals een hartelijk „good luck!" Ook gij, Brutus Als het zoo doorgaat, zullen onze traditio- neele „getrouwdenvrijgezellen" wedstrij den, niet meer mogelijk zijn, bij gebrek aan vrijgezellen! Thans is ook Korneman in het huwelijk getreden, zoodat onze middenlinie langzamerhand een serieus aspect begint te krijgen! Bij den wedstrijd A.F.C.Feyenoord werd tijdens de pauze door onzen voorzitter met eenige hartelijke woorden aan den bruide gom een geschenk aangeboden. Onzen sym pathieken „Zwaluw" en zijn bruid, beste wenschen! Medewerking. Een enkel woord in deze veelgelezen ko lommen! Op het derde, kleinste, speelterrein zijn in den loop der laatste weken niet mindet, dan vier ballen zoekgeraakt en wel door de jongelieden, welke daar hun heroische kam pen strijden tegen „Woudborstjes", „Rood- vogeltjes" en andere volière-bewoners, som tijds afgewisseld met geduchte tegenstanders als „Oranje Geel II of „Tolhuis III etc. Dat men in het vuur van den strijd, dezen geen oogenblik wenscht te staken om den bal door een enthousiast, doch gebrekkige schut ter in de sloot gekogeld, op te visschen, kan ondergeteekende, zijne eigen onbezonnen jeugd indachtig, zich plaatsen, maar dat tij dens half time of na afloop van den strijd de 13 A.F.C.'ers in de grootste gemoedsrust de kleedkamer opzoeken en zich om den bal niet bekommeren, dat kan toch niet door den beugel. Wat te zeggen van een „aanvoerder" van een der lagere elftallen onzer volwassen spe lers, welke op de vraag waar de tweede bal is, antwoordt, „dat weet ik niet, ik ben geen terreinknecht". Zoo iets duidt toch op een volslagen gemis aan liefde voor onze ver- eeniging, aan appreciatie voor het Bestuur dat jaar in, jaar uit, met groote moeite het karretje in het rechte finantieele spoor houdt en op een totale ongeschiktheid om als aan voerder te fungeeren. Dacht dit jongmensch (dat vermoedelijk al naar de dertig loopt) dat wij op ons groote terreinencomplex op ieder veld een terreinknecht neer kunnen zetten om als kindermeisje te dienen? Waar zijn de tijden, dat wij zelf goalpalen plaatsten, krijtlijnen trokken etc., o, groote Voorganger, Schaf? Maar laat ons tot den bal terugkeeren. Door het Westenwindje voortgedreven, wordt intusschen de bal een gretige prooi voor jongelieden, welke zich quasi vermeien in de struweelen van het aangrenzend park, doch inderdaad in de hinderlagen der bos schages gelegen hun kans afwachten en maar al te vaak hun geduld beloond zien. STOOMHOUTZAGERIJ - HOUTHANDEL, LOONZAGERIJ G. J. de Boer - 5 - TELEFOON No 10 levert alle soorten INLANDSCli BHSiizK- hOUT als: beslagen Eiken Palen, bezaagd Eiken, Beuken en Iepen, Dwarsliggers en Wisselhouten voor Spoor- en Tramwegen. Alvorens gij afsluit, vraagt prijs. A.F.C.-ers. begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 5