DE A. F.C.-SCHAKEL Amsterdamsche Football Club 4e Jaargang No. 9 30 April 1926 Holland-België (Korfbal). Op 9 Mei a.s. wordt op ons terrein de Korfbalwedstrijd HollandBelgië gespeeld. Onze leden hebben bij dezen wedstrijd geen vrijen toegang, mocht echter op dien dag ons Tweede of Derde elftal een thuiswed strijd zullen spelen, dan zal een nadere rege ling getroffen worden, waarvan de leden tijdig in kennis gesteld zullen worden. HET BESTUUR. Een succesmaand. Het is deze maal al een bijzonder genoe gen, de verrichtingen onzer N.V.B.-elftallen te memoreeren: noch het eerste, noch het tweede of derde behoefden een punt prijs te geven (de wedstrijd A.F.C. IIA.F.C. III natuurlijk buiten beschouwing gelaten). Het eerste elftal speelde voor de compe titie slechts één wedstrijd, n.l. tegen D.O.S. in Utrecht, welke match met 21 gewonnen werd en waarover een uitvoerig verslag el ders in dit nummer voorkomt. Voor den N.V.B.-Beker moesten de hee- ren reeds driemaal in het veld, en daar alle wedstrijden gewonnen werden, brachten de onzen het het thans reeds tot de vierde ronde. De eerste wedstrijd om den Beker ging tegen „Herodia" thuis. Deze tweede klas A.V.B.-club hield zich puik en wist ruim twintig minuten de score blank te houden. Toen echter werd de druk te groot en open den wij de score. Met rust was de stand 4O, welke stand na de thee tot 6O opgevoerd werd. Het was een aardige wedstrijd, die het aanzien best waard was, niet in het minst door het sympathieke en prettige optreden der „Herodianen". Met angst en vreeze gingen we de volgen de week in Weesp bekeren. Het tweede had een belangrijke wedstrijd tegen Voorwaarts II te spelen, zoodat het eerste niet op oor logssterkte tegen Rapiditas uit kon komen. Het resultaat viel echter geweldig mede en met een 32 overwinning plaatsten we ons in de derde ronde. We lootten tegenFeyenoord, doch de vreugde over deze loting werd aanmerke lijk getemperd, toen bekend werd, dat Feyen oord tegen Enschede moest spelen, zoodat de Rotterdammers met een reserveploeg moesten komen. Het was dan ook een water i miIllmi VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, NlEUWEWEG 24 =111111!IlllllllllllllIllllllllIllllllll. Abonnementsprijs voor niet leden F 2.50 per jaar. Stukken voor de administratie te zenden aan den heer A. van Seventer p.a. n.v. Drukkerij ..'t Koggeschip", nieuwe achtergracht 102-104, Amsterdam, tel. 51204-51205 Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der Redactie. INHOUD: Holland-België (Korfbal). - Een succesmaand. Rapiditas-A. F.C. - D.O.S.-A F.C. - Onze jongste afdeeling. - Van den A.F.C.-divan. - Piet Bos getrouwd, - Ook gij, Brutus. - Medewerking, hen Zaterdagmiddag. - Van Baten Bal. - Cricket.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 1