'k Zou bijna wenschen ook reeds veteraan te zijn, alleen om de prettige sfeer die er heerscht. De eerste grijze haren komen al, dus ik schiet al op. Het was dan bij een dezer wedstrijden die bijna geregeld 's Zaterdagsmiddags plaats vinden, dat ik iets vreemds vond aan het spel. Er scheen iets niet in orde. 't Kwaad was al gauw ontdekt, 't Spel ging te vlug. Hoe kan dat nu, zult u vragen, maar zet u neder en lees. De oorzaak dan was een jonge tak tusschen al die oude stammen, die binnen eenige minu ten een vijftal goals fabriceerde. Nu is het als je jong bent, heelemaal geen kunst, uit te blinken tusschen ouderen, die bijna of nooit meer spelen, maar dat niet alleen, het staat ook niet. Deze wedstrijden staan in het teeken van de oude garde, die zoo af en toe hun hart plus oude botten nog eens willen ophalen, en zoo n jonge kerel staat er dan ook tusschen, als de bekende vlag op de bekende schuit. Ik heb mij hieraan ook al eens bezondigd, maar nu ik het zelf aanschouwd heb, vind ik, dat wij jongeren (wie lacht daar?) niet het cachet van deze wedstrijden moeten beder ven. Laten de jongeren 's Zaterdagsmiddags de ouderen aanmoedigen, zooals ze het ons om gekeerd 's Zondags doen. Is het geen genot „Pewee" langs het lijntje te zien snellen? Is het niet om te huiveren, „Eveno" met opgestroopte mouwen en ontbloote borst op zijn tegenstander te zien toespringen, alsof hij hem met huid en haar wil verslinden? Is één goal van ons aller „Opperhoofd" (met een hoofdletter) niet veel meer waard, in zoo'n strijd, dan 5 van een jongeren kracht? Is het niet een prachtgezicht, de „Panta lonsmid" te zien geloppeeren? Is het niet angstig, twee van die bulletjes in botsing te zien komen en niet als bij de jongeren een gekraak te vernemen, maar een zachte, doffe bons? Is het niet bedroevend, hier huisvaders te zien zwoegen, terwijl hun wederhelften mis schien thuis achter een kopje thee zitten, in- plaats van op de tribune? En daarom, lezers, lezeressen: Komt zelf, en ziet, en oordeelt, en overtuigt u van de volle waarheid! Spelers van het tweede en derde, mijn ge- lukwenschen met de behaalde kampioen schappen. Flink gewerkt, kerels! Jullie vor men de basis, waarop wij moeten bouwen. En dat die fundamenten sterk en stevig blijken stemt tot vreugde. Wordt nu niet overmoedig, jongelingen, want, ik hoorde reeds mompelen, dat het eerste een plukkie zou hebben aan het tweede, en het tweede aan het.derde, terwijl ik ook reeds een veteraan met een juniore zag bab belen. Misschien is dat op een gezelligen Zondag nog wel eens uit te maken. Wie voelt er iets voor om dit op touw te zetten? Tenminste als er genoeg animo is. We zouden er dan een echten A.F.C.-dag van kunnen maken. TEKA. Hutspot. Het einde van het voetbalseizoen begint met rassche schreden te naderen, en het wordt zoo langzamerhand tijd om er eens over te gaan denken wat wij dezen zomer zullen gaan doen. Het komt ons zoo voor, dat wij het voet ballen er niet aan moesten geven; integen deel, wij kunnen door het spelen van vriend schappelijke uit- en thuiswedstrijden, de bee- nen lenig en de leden bij elkaar houden. Jantje Asschermann is de laatste wedstrij den weer eens voor den dag gekomen, en blijkt het voetballen nog niet verleerd te hebben. Het is prettig te weten, dat de A.F.C-.leden heeft, die haar tot in lengte van dagen door dik en dun trouw blijven. Het is jammer, dat de Schakel maar eens per maand verschijnt; andere clubbladen ko men 2 keer per maand of wekelijks uit; zou den wij ook niet eens naar middelen zoeken, om dat te bereiken? Nu een woordje tegen aanvoerder Piet Bos. Piet, er heeft dit jaar in de Schakel een minder aardig stukje over jou gestaan, en nu het einde van het seizoen bijna daar is, willen we je toch even zeggen, dat jij je schit- teernd hebt gerehabiliteerd. In de groote kampioensjaren van A. F. C. speelde jij een fijn partijtje linkshalf in ons elftal. Nu sta je weer op die plaats, zou dat geen teeken zijn van naderende groote ge beurtenissen? Piet, wij hopen je volgend jaar geluk te wenschen met een behaald kam- Daarvoor zijn „slechts" twee factoren noodig: Geld (in den vorm van advertenties) en voldoende geregelde medewerkers, RED. 5 - A.F.C.-ers. begunstigt onze adverteerders! BH"

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 5