NV. H. REPKO A.F.C.'ers te wijden, zoo weten uit te buiten als onze in dit opzicht alle recordshoudende A.F.C. Tinus, met de hand op het hart durf ik te verklaren, dat als jij en je wakkere helpers niet zoo onvermoeid geweest waren in hun streven om een feestelijke stemming te orga- niseeren, dan was de Utrechtsche fuif, ten minste in onze oogen, een lichtelijk dooie boel geweest. Nee, om een inderdaad feeste lijk feest te hebben zeg ik, geef mij maar A.F.C. En nu wacht mij bij het schrijven van dit eenigszins onsamenhangend relaas, den eer sten dansavond, zoo ik hoop door meedere gevolgd. De benoodigde leden, voor de be strijding der kosten onmisbaar, hebben zich in iets meer dan voldoende getale aangemeld. Moge deze avond zulk een succes zijn, dat een, misschien onbewuste, propaganda door deze enthousiasten gevoerd, tot een nog grootere aanmelding moge leiden. Het komt de berooide kas der Reds-band ten goede. Laat mij dan voor heden besluiten met een motief aan C. en A. ontleend en wel: „A.F.C. is toch gezelliger. Met minzamen groet, M. v. d. Tr. Nervositeit De wereld is in onzen modernen tijd be volkt met zenuwachtige menschen. Alles werkt daartoe mee, ons snelverkeer met auto's en treinen, een nerven-apparaat als de telefoon is, de Beurs en zooveel andere din gen meer. De sport moet te hulp komen om jongelui te kweeken met stalen zenuwen. De kwestie is echter of dit altijd het geval is. Het spelen van wedstrijden, een systeem dat nu eenmaal onmisbaar is om een krachtmeting te beproeven, werkt dikwijls enerveerend. Het komt dan ook maar al te veel voor, dat van een speler wordt geconstateerd, dat hij een slechten dag had, wat dan meerdere keeren op rekening van zijn zenuwen wordt gescho ven. Het zich beheerschen is inderdaad een groote kunst en ieder speler individueel dient er ook op bedacht te zijn zijn beheerschings- vermogen op te voeren. Hiertoe is zeker noodig zelfvertrouwen aan te kweeken, dat wil zeggen, regelmatig trachten zijn capici- teiten te verbeteren. Dit geldt in het particu liere leven evengoed als in het sportleven. Ook dient men ervoor te waken niet geprik keld te raken door b.v. het ruwe spel van een tegenstander. Juist dit moet de oorzaak zijn, dat men tracht met eerlijke middelen, i.e. door het overtroeven in handigheid en vlugheid, hiertegen in te gaan. Een tegenslag mag geen oorzaak zijn dat spelers allen van zenuw achtigheid niet meer weten wat zij doen of doen moeten. Pakt in zulk een geval flink aan. De eigenlijke aanleiding voor het schrijven van het bovenstaande is gelegen in het feit, dat ik zoo vele malen spelers hoorde praten over last van zenuwen en des te meer voelde ik mij gedrongen hiertoe over te gaan, toen me ook al bleek dat er op den afscheidsavond van Noorderdorp (een welgeslaagde avond) zwaar met de zenuwen werd gekampt. Wat toch was het geval. Een circulaire was ver schenen, waarin vrienden, kennissen en be wonderaars van Kali, in het kort onze leden, werd verzocht te half negen in Parkzicht te verschijnen om onzen a.s. Boer een waardig afscheidsfeest te bereiden. Het klokje van half negen sloeg en reeds waren diverse hee- ren gekomen om van hun belangstelling te doen blijken. Het werd negen uur, het werd half tien, ja (hoe is het mogelijk) 't werd tien uur. Steeds meer menschen kwamen, aanzetten. Alleen het „feestvarken" bleef ontbreken. (Stond deze avond in het teeken van de dierenbescherming, ik hoorde steeds van eenden, koppen, en konijnen, Symen Kijkt naar Uw Hoed, leder ander doet het. REGULIERSBREESTRAAT 24 Borsalino- en Wardhoeden KIEST RUDGE WHITWORTH in RIJWIELEN EN MOTORRIJWIELEN li. C. VAN DEN BERG v/h A. Berveling HOBBEMASTRAAT 8 TELEFOON 20295 7 - A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 7