DE A.F.C.-SCHAKEL Amsterdamsche Football Club I 3e Jaargang No. 4 20 December 1924 jmiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmimmmmimm m mimi "minuiui'i" i»i m n »i Krabbels van de Redactie. - Van de Feest-Commissie. - Voetbaloverzicht. - Competitiestand. - Onze feilen. - Men vertelt bij Terminus, dat. - Attentie s.v.p. - Onze lagere elftallen. - Com petitiestand A.V.B elftallen. - Van de Muziek-Afdeeling. - Adreslijst. Krabbels van de Redactie. In verband met het speciale nummer, dat de volgende maand ter gelegenheid van ons dertigjarig bestaan zal worden uitgegeven, verschijnt deze Schakel iets vroeger dan ge woonlijk en waar we bovendien jongstleden Zondag, dank zij ons grillig klimaat, tot le digheid gedoemd waren, tenminste op het gebied van voetbal, is er ditmaal maar weinig nieuws. Alleen wil ik hier nog even memoreeren den eersten verjaardag van de Reds' Band, die Maandag 1 December in huize „For mer" in eenigszins intiemen kring gevierd werd. Het was eigenlijk jammer, dat de kring wel wat te intiem was, want de Jazz-Ban- dieten hadden het bekende zaaltje zoo aardig versierd en vergastten hun bezoekers op zoovele versnaperingen, dat het werkelijk jammer is, dat niet meer A. F. C.-ers de tocht naar „Former" hebben ondernomen. De Band zag er werkelijk keurig uit en bleek ook muzikaal groote vorderingen te hebben gemaakt. Sjemou was natuurlijk overal en voelde zich als het bekende hondje. In zijn openingswoord herdacht hij hoe op 2 December 1924 de eerste bespreking plaats vond ter oprichting van den Band, hoe vervolgens op 2 Januari het Oprichtings comité gevormd werd, dat 18 Januari de Band officiéél werd geconstitueerd, dat 4 Februari de eerste repetitie plaats vond en eindelijk op 3 April de eerste uitvoering in Bellevue, die. zooals alle bezoekers zich nog wel zullen kunnen herinneren, een groot succes bleek te zijn. De Band heeft in het eerste jaar natuurlijk ook met vele moeilijkheden te kampen ge had. In dien tijd heeft hij echter bewezen alle reden van bestaan te hebben. Niet alleen wordt de Band in A. F. C.-kringen ten zeer ste gewaardeerd, doch ook daarbuiten, ge tuige de talrijke, ik zou bijna zeggen te talrijke uitnoodigingen, welke hij den laatsten tijd van diverse bevriende vereenigingen mocht ontvangen. We hopen, dat de Band op den ingeslagen weg moge voortgaan en wenschen Levenbach en de zijnen nog vele succesvolle jaren toe. Van de Feestcommissie. Zeer Geachte Mede-Feestelingen, Indachtig aan het vanouds bij iedere Feest commissie beproefde devies „Frappez Tou- jours", zullen we ook ditmaal voortgaan on zen geëerden Leden in herinnering te brengen dat bruiloft vieren geld kost. Dat de Dertig jarige Echtvereeniging van de A.F.C. met King Football, die wij op 17—18 Januari e.k. hopen te herdenken, (w.g. Hunne Dankbare VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER S. L. WIT, 1e HELMERSSTR. 48 MMMMMMMIM? ?n inn nu ii in mi ii ui in ii mi ui iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mimi ill minium ui ill in illinium ui in in in ui ui ui ui Abonnementsprijs voor niet leden F 2.50 per jaar. Sukken voor de administratie tezendenaan den heer A. VAN SEVENTER p.a. N.V. DRUKKERIJ ..'T KOGGESCHIP", 2e V.D. HEIJDENSTRAAT 94-96, AMSTERDAM, TEL. 22288 28054 b Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der Redactie. -■

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 1