„TPAPEHA" A.F.C.'ers scoren. We kwamen dus zonder prijzen uit Alphen terug en konden niet eens ons leed verzetten, daar tot overmaat van ramp Alphen op Zon- en Feestdagen 'is droog gelegd. Wat niet in onzen smaak en nog minder in dien der Herculanen scheen te val len, weshalve onze ijverige secretaris de boodschap kreeg, dat hij voortaan een beter toergat moet opzoeken. W. Leiding lagere Elftallen. Ongetwijfeld zullen onze leden er kennis van hebben genomen, dat eenigen tijd ge leden door het Bestuur in „De Schakel" een uitnoodiging tot hen gericht is, om zich op te geven voor daadwerkelijken steun aan het Bestuur en de Elftal-Commissie bij de moei lijke taak, het samenstellen en controleeren van, en bovenal het leiding geven aan onze lagere elftallen. Waar de critiek op de werk zaamheden der Elftal-Commissie, speciaal waar het de lagere elftallen betreft, niet zui nig geweest is, was het Bestuur zoo optimis tisch te meenen, dat de aanmeldingen tal rijker zouden zijn. Helaas is dit vertrouwen bitter beschaamd! De waarheid van het spreekwoord „de beste stuurlui staan aan wal werd weer eens bewezen, in zooverre tenminste, dat ze aan den wal bleven en het zelfs niet eens durfden te wagen zich als „roerganger" aan te melden! Er heeft zich n.l. niemand beschikbaar gesteld. En toch ligt hier zoon dankbare taak, speciaal voor oud-spelers. Wij willen niet nalaten te wijzen op het voorbeeld van kleinere ver- eenigingen, die voor hun juniores- en adspi- ranten-elftallen een speciale commissie van oudere leden hebben ingesteld, die met de jongelui meetrekt, hun leiding geeft, hen aan moedigt, op hun fouten wijst, kortom van de jongelui voetballers in den waren zin des woords, en enthousiaste clubmenschen tracht te maken. Hoe mooi zou het wezen, indien ook wij de medewerking van een dergelijke commissie konden krijgen. Het Bestuur heeft tenslotte nog een vage hoop het bekende stroohalmpje dat slechts overdreven bescheidenheid onzer le den hen weerhouden heeft zich aan te mel den. De Algemeene Vergadering a.s. biedt dezen bescheidenen nog een kans om uit den hoek te komen. Wg hopen oprecht, dat men van dezen kans eens ruim gebruik zal maken. Het parool voor ieder, die het wèl meent met onze A. F. C. zij daarom: „Op ter Alge meene Vergadering". Van Bat en Bal. Het loopt onzen cricketers dit seizoen wel mee. Bijna eiken Zaterdag en Zondag is het zulk prachtig cricketweer, dat zelfs niet- cricketers den lust zou bekruipen er eindelijk toch ook eens mee te beginnen. Daarbij komt nog, dat het groote veld momenteel in prima conditie is, hetgeen zeer zeker een factor is, die van gunstigen invloed is op de animo onzer spelers. Sedert mijn laatste overzicht speelde het eerste elftal slechts één wedstrijd en wel de „big match" tegen H. C. C. 2. Helaas is het ons niet mogen gelukken dezen kamp te winnen, hetgeen zeer zeker voor een groot gedeelte moet worden toegeschreven aan het feit, dat Aat Spruyt door een ongeval ver hinderd was uit te komen. Wij gingen eerst batten en aanvankelijk ging het vrij goed. Toen de stand 2 voor 53 was, hadden we allen nog hoop, dat we een fatsoenlijke score zouden bereiken. De Haagsche zette toen echter Beuth. die met zijn bowlen geen suc ces had, af en de Klerk, die de bal van hem AMSTERDAM KIEST RUDGE WHITWORTH N.V. PAPIERGROOTHANDEL illuming mi ui iii milium SPUISTRAAT 118" TELEFOON 31446 en 34440 RIJWIELEN EN MOTORRIJWIELEN H. C. VAN DEN BERG v/h A. Berveling HOBBEMASTRAAT 8 TELEFOON 20295 3 A. F. C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 3