A. HAASDIJK middagen hebben we ons eten, alsmede onze pait in de war zien sturen door deze Zater dagavond-wedstrijden. En nog is het einde niet te zien. want a.s. Zaterdag moeten we weer in het veld tegen V. V. A.. waartegen we nu al twee maal gelijk speelden en dat nog wel na verlenging. Beide keeren was de uitslag 11. Om eerlijk te zijn, moet ik be kennen, dat we den eersten keer meer kre gen dan ons toekwam. Wel wisten we uit een strafschop de leiding te nemen, doch over het algemeen brachten onze jongens er weinig van terecht en was V. V. A. in de meerderheid. Het was dan ook volkomen verdiend, dat ze kort voor het einde gelijk wisten te maken. Ook in de verlenging wis ten we ons staande te houden en zoo moesten we dan j.l. Zaterdagavond weder tegen V. V. A. in het strijdperk treden, nu op het Blauw Wit-terrein aan de Kruislaan. We waren nu vrijwel volledig en gaven beter partij dan den vorigen keer. Voor de rust was V. V. A. echter in de meerderheid. Piet Bos als back en in de laatste instantie Aland wisten evenwel onheilen te voorkomen. Een maal had V. V. A. echter bepaald pech, toen een keihard schot van de lat terugketste. Voor wilde het bij ons maar niet vlotten en de V. V. A.-achterhoede had dan ook weinig moeite onze slappe aanvallen te stuiten. Al leen Knopper maakte het Drijfhout c.s. af en toe lastig, doch ondervond weinig steun van het binnentrio. Rust komt met blanken stand. Na de hervatting is V. V. A. weer in den aanval en na 10 minuten weet de linksbuiten eindelijk Aland te verschalken. Dit schijnt voor onze jongens het teeken te zijn om wakker te worden. We zitten nu steeds voor het V. V. A-doel, waar Slangen zich echter duchtig weert. Een der V. V. A- backs maakt hands in het strafschopgebied, doch hoewel scheidsrechter Katoen het wel ziet, laat hij deze overtreding ongestraft. HUIZE „PARKZICHT" CAFÉ-RESTAURANT Toch komt de gelijkmaker. Piet Bos geeft een pass over het heele veld naar Knopper, die er vandoor gaat, goed voorzet voor het V. V. A.-doel, waar Conijn klaar staat om den bal in het doel te loopen. We zijn nu overwegend sterker en verwachten elk mo ment het winnende puntje. Wel scoort Co nijn, doch wegens hands wordt deze goal niet toegekend. De stand blijft 1 1 en weer moet verlengd worden. Ook gedurende de verlenging zijn we overwegend sterker. Ver der dan tot een buitenspelgoal kunnen wij het echter niet brengen en zoo komt het einde weer met 11. A.s. Zaterdagavond 28 Juni zal nu de wed strijd voor de derde maal worden overge speeld, ditmaal op het Ajax-terrein in Water graafsmeer. Laten we hopen, dat dit eindelijk de laatste keer zal zijn en dat onze jongens ais over winnaars uit het strijdperk zullen treden. In verband met dezen wedstrijd zal de Alge- meene Vergadering, die a.s. Zaterdag in Café Parkzicht wordt gehouden, iets later aanvangen, dan oorspronkelijk vastgestld, denkelijk tegen half tien, tenzij de wedstrijd wederom moet worden verlengd, in welk geval het natuurlijk wel iets later zal worden. Dit is een mooie gelegenheid voor alle leden om eerst den wedstrijd te gaan zien. om dan gezamenlijk ter vergadering te trekken. We hebben met de Pinksteren ook nog in Alphen gespeeld, doch deze toer was maar een matig succes. We kwamen met een zeer gehavend elftal uit en verloren tegen B. M. T. met 41, hoewel we eerst met 10 voor stonden. Ook van Hercules werd na verlen ging met 10 verloren, alhoewel we over het algemeen veel sterker waren. Dit was een zeer gemoedelijk partijtje, waarbij de 2 Meter lange linksbuiten der Herculanen, die de lieveling van het publiek was, uit een corner eindelijk het winnende punt wist te Boek-. Muziek- en Kunsthandel - Leesblti iMi EVERSHARP P0TL00DEN EN VULPENhOUDERS de Clercqstraat 92, Amsterdam TELEFOON No. 27937 STADHOUDERSKADE HOBBE MASTRAAT LUXE DOOZEN POST EN RUIME SORTEERING ROMANS JONGENS EN MEISJESBOEKEN A. F. C.-ers, begunstigt onze adverteerders!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 2