D Bezoekt allen het A.F.C. Bal-Champêtre op 5 JULI a.s. E A.F.C.- Amsterdamsche Football Club SCHAKEL müi INHOUD. Overzicht. - Officieele Mededeelingen. Zomeroverpeinzingen. - Bal Champêtre. Ik ben tenslotte voor m'n pleizier lid Van Bat en Bal. - Het Afscheid. Onze lagere elftallen. - Royementen. Correspondentie-Adressen. Overzicht. Hoewel ons eerste elftal bij het verschijnen van den vorigen „Schakel" reeds was uitge speeld, is er in den competitiestand toch nog eenige wijziging gekomen, daar de andere clubs nog eenige wedstrijden hadden te spe len. Volledigheidshalve geef ik daarom hier onder den eindstand van de 2e Klasse A. 2e Klasse A. (Eindstand). 29 43-27 25 34-22 22 39—20 17 31—29 16 35-44 Zooals men ziet nemen wij de vierde plaats van onderen in met hetzelfde punten- aantal dan B.M.T., dat echter een iets beter doelgemiddelde heeft en daarom boven ons staat. Zonderen we A.D.O., Xerxes en Zandvoort uit, dan zien we, dat het verschil in punten tusschen de overige clubs slechts zeer gering is en dat Bloemendaal, dat No. 4 staat, slechts 4 punten meer heeft dan Neptunus, dat onderaan bengelt. Waar in de tegenwoordige competities het onderling krachtsverschil zoo uiterst gering is, heeft uit den aard der zaak een constant spelende ploeg de beste kansen op het kampioens schap. We beschikken momenteel over goe de krachten; laten we hopen, dat deze spe lers, dank zij trouwe oefening, het volgende seizoen een constant spel zullen vertoonen, dan kunnen we ons zesde lustrum met ver trouwen tegemoet zien. Ofschoon de competitie was uitgespeeld, hebben onze jongens toch nog braaf ge voetbald. Het eerst speelden we voor het Gouden Kruis tegen Hortus op het V.V.A.- terrein. Onze voorhoede, versterkt door de opname van Takke en Brink, vertoonde een aardig spel en de Hortensianen hadden dan 2e Jaargang No. 9 5 Juni 1924 voor bijzonderheden {ie pag 3 en 4 gesp. gew. gel. verl. ptn. voor teg. A.D.O. Xerxes Zandvoort Bloemendaal Concordia 13 11 9 6 4 B.M.T. A.F.C. 7.V.A. Schoten Neptunus gesp. gew. gel verl. ptn voor teg. 7 1 10 15 31-38 5 5 8 15 28-39 6 2 10 14 28-29 6 2 10 14 24—31 5 3 10 13 25—39 VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER S. L. WIT, 1e HELMERSSTR. 48 "llllllllllllllllllllllll 11 ii 1111111 ii 1111 ii 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ii 11111111111"^; Abonnementsprijs voor niet leden F 2.50 per jaar. Stukken voor de administratie te zenden aan den heer A. VAN SEVENTER p. a. N.V. DRUKKERIJ ..'T KOGGESCHIP", 2e J. v.d. HEIJDENSTRAAT 94-96, AMSTERDAM, TEL. 22288 28054 ^IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der Redactie.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 1