DE A.F.C.-SCHAKEL 2" Jaarqan No. 7 31 Maart 1924 Amsterdamsche FootballClub INHOUD. Oproep voor den gezelligen clubavond. Overzicht. - Onze a.s. Feestavond. - Zandvoort A. F. C. - Sneeuw- en IJsperiode. - Van de A. F. C. Muziek- afdeeling. - Competitiestand. - Van Bat en Bal. - Ouderwetsch. - Brieven van het Platteland. - Een ontmoeting. - De wedstrijden om den Gerard Bosch Beker. Voetbal-Limericks - Bridge Concours. Oproep. tot bijwoning van den gezelligen clubavond met dames op Donderdagavond 3 April a.s. in de kleine tooneelzaal van het Feestge bouw „Bellevue" (ingang Marnixstraat 400). Toegang uitsluitend voor leden en donateurs der A.F.C. Introducties worden niet verstrekt. Waar de avond het karakter zal dragen van een soirée-variée en er dus braaf gedanst zal worden, vertrouwt de feestcommissie, dat de dames in grooten ge tale het feest met haar lieftallige aanwezig heid zullen vereeren. Voor de heeren is avondtoilet of donker costuum gewenscht. Aanvang uiterlijk half negen. Iedereen wordt vriendelijk verzocht tijdig aanwezig te willen zijn. Tusschen het dansen zullen diverse caba retnummers ten beste worden gegeven. Ver schillende veelbelovende A.F.C.-ers zijn hiertoe gedurende geruimen tijd in serieuse training geweest, onder de bekende leiding van onzen masseur Piet, zoodat het succes reeds van te voren verzekerd is. De clou van den avond zal echter zijn de officieele inwijding van de Reds Band, zoodat dus zoowel de muzikale als artistieke verzorging van het feest geheel in handen van A.F.C.- ers is. Niemand verzuime derhalve dezen avond mede te maken! Door de Reds' Band zal o.a. ten beste worden gegeven de nieuwe A.F.C.-marsch, <iie op het laatste A.F.C.-soirée zoo'n suc ces had en dien ik op verzoek van den leader van de band hieronder nog eens afdruk, op dat elkeen a.s. Donderdagavond dezen marsch uit volle borst, zoolang de voorraad strekt, kan meezingen. A.F.C.-MARSCH. O, schitt'rende kleuren, o, mooi rood en zwart, Hoe wordt het ons blij in t gemoed. Begint niet te popelen, klopt sneller ons hart, Begint niet te tint'len ons bloed. Wij willen slechts strijden in roodzwart getooid En is ons de zege, het werk weer voltooid, Refrein: Dan juichen wij blijde ,,Lang leve A.F.C. Dan staat op en juicht allen mee. En spreekt niet dat rood als een vurige kleur Van dash die ons allen bezielt. En komt dan het zwart, denk toch niet dat ik treur Er is niets wat ons ooit vernielt. Wij geven ons allen, wie is niet bereid, De club mag niet vallen, vooruit in den strijd Refrein: VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER S. L. WIT, 1e H ELMERSSTR. 48 Ml....- ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET LEDEN F 2.50 PER JAAR. STUKKEN VOOR DE AD*IINISTRATM1 JE A. VAN SEVENTER p a. N.V. DRUKKERIJ ..'T KOGGESCHlP", 2e J. v.d. HEIJDENSTRAAT 94-96, AMSTERDAM, TEL. Overname niet geoorloofd, dan m=t toestemming der Redactie.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 1