DE A.F.C.-SCHAKEL I ys H- No 6 23 Februari 1924 INHOUD. Krabbels van de Redactie. - Overzicht- Verslag Feestavond. - V. V. A. A.F.C- A. F. C.—Neptunes. - Competitiestand. Concordia—A.F.C. - Een Droom.-Van Bat en Bal. - A. F. C.-Muziekafdeeling. Lagere elftallen. - Van de Feest-Com- missie. - Voetbal-Limericks. - Bridge concours. - Wedstrijd Holland-België. Adressen. - Correspondentie-Adressen. Krabbels van de Redactie. De komkommer- oftewel ijsperiode hebben we nu Goddank zoowat achter den rug, zoo dat ik gelukkig niet zooveel onzin bij elkaar te krabbelen heb, daar er nu voldoende andere stof is om de kolommen van deze Schakel te vullen. In de eerste plaats wil ik hier dan als meer intiem A.F.C-feest memoreeren de koperen bruiloft van ons verdienstelijk lid N. A. Scheepens, die de vriendelijkheid had een aantal A.F.C.-officials en vrienden voor een buitengewoon gezellig avondje (of laat ik maar liever zeggen „nachtje uit te noodi- gen. Het was een zeer gezelligen avond en ik hoop, dat Nico en zijn betere helft hun zilveren feest op even prettige en hartelijke wijze mogen vieren. In aansluiting aan mijn krabbel in het voriqe nummer inzake het plagiaat gepleegd door een der leden van „P. 6 T-", kan ik tot mijn genoegen berichten, dat dank zij de bemoeiingen van onzen secretaris, het Be stuur van genoemde vereeniging amende honorable heeft gemaakt. Genoemd Bestuur b'treurde het geval, waarvan het geheel on kundig was, ten zeerste en heeft dan ook zoowel mondeling als schriftelijk zijn leed wezen daarover betuigd. Waarvan gaarne acte genomen. Dan heb ik nog een uitvoerig schrijven ontvangen van den Heer Strengholt, Secre- i .ris van de Athletische Vereeniging 1923, aarin deze Heer, zeker naar aanleiding van e?n artikel in het Geeltje, de houding van onzen speler Bolten verdedigt inzake zijn niet uitkomen in den wedstrijd tegen V-V-A- In de eerste plaats wil ik opmerken, dat be doeld artikel in het Geeltje niet afkomstig v as van een A.F.C.-er, doch (en dit geeft te denken) van een V.V.A.-er. Het ware daar om wellicht beter geweest, indien de Heer S zijn apologie aan het Geeltje had inge stuurd. Waar echter het geval natuurlijk ook in A.F.C.-kringen besproken is, vind ik het niet meer dan billijk een verdediger van on zen vriend Bolten het woord te geven. Evenwel is bedoeld schrijven te lang om het hier in zijn geheel op te nemen en ik neem er daarom hier slechts de hoofdzaak van over. De secretaris van ,,1923 schrijft aan, dat: De Heer Bolten een der menschen is, van v ie de Nederlandsche Athletiekwereld ver wacht, dat zij straks tijdens de Olympische Spelen, mee zullen helpen de kleuren van Nederland zoo goed mogelijk te verdedigen. Daartoe ondergaat Bolten een uiterst serieuse training, welke staat onder leiding van Mr. Hjertberg. Nu heeft deze Mr. Hjertberg be doelde athleten verzocht gedurende hun trai- ninqstijd niet meer aan voetbalwedstrijden deel te nemen, omdat het zoo licht kan voor- "u. VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE AMSTERDAMSCHE FOOTBALLCLUB STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER S. L. WIT, U HELMERSSTR. 48 nuimictdatie TC 7PNDEN AAN DEN HEER c o en oen Iaap STUKKEN VOOR DE ADMINISTRATIE TE ZENDEN AAN DEN HEER ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET LEDEN 2.50 he|jdenstraat 94,96> AMSTERDAM, TEL. 22288 2S054 OVERNAME NIET GEOORLOOFD, DAN ME" TOESTEMMING DER REDACTIE. I

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 1