o^ f./ £t <u*£*^*> 07) &jl de "beschikking over ons oude terrein fis de ttxsx Wmeer te verkrygen, zoodat de verhuizing zonder overhaasting kan plaats vinden. Alhoewel moeilyk van wereldvrede kan worden ge sproken, maar in ieder geval de groote oorlog opgehouden heeft, verwwenen daarmede de noeilykheden welke onze spelers van de mobilisatie ondervonden. Ook tengevolge van den vredes- toestand hadden wy wederom het genoegen W. van Amstel, Togneri Gja Jaap van Klaveren voor enkele weken in ons midden te zien. Het ledenaantal onderging wederom een vermeerdering en is thans als volgt: £7/ werkende leden, onder steunende en y$ aspirant leden, Rest my nog te melden den steun welke wy van de diverse commissie leden ondervonden in *t byzonder die van van Oost-Indie die zich bereid verklaarde een deel van het Secretariaatschap op zich te nemen. Met myne beste wenschen voor seizoen 1920/21 sluit ik myn verslag. Amsterdam, 15 Juli 1920. ,-.;,

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1920 | | pagina 12