Toen wy in September jl. 8 dagen voor den aanvang van het seizoen tot 1ste klasser werden gepromoveerd, stonden wy wat de accommodatie op ons terreine betreft, voor een zeer groote moeilykheid. Na een weigerend antwoord van BI. Wit onze thuis- wcdstryden in het Stadion te spelen, mocht 't ons gelukken voor de eerste 2 thusiwedstryden met de vereeniging Ajax een over eenkomst te treffen, waarvoor wy deee vereeniging hier dank brengen. Een oplossing voor de verdere wedstryden moets worden gevonden en inderdaad mochten wy, door het uitschryven van eene tydelyke geldleening hierin slagen, Eene verplaatsbare tribune werd gebouwd voor de som van F. 18.000.- Voer de groote steun welke wy in deze van de Heeren Kohier en P. de Vilder mochten ontvangen, kunnen wy dank^ deze Heeren niet voldoende brengen en hopen wy ook in de toe komst op hunne Medewerking te mogen blyven rekenen. Eene Buitengewone Alg. Vergadering machtigde het Bestuur een luuaxovereenkomst aan te gaan met de Gemeente Am- sport sterdam voor de huur van een nieuw Hjauritterrein bestaande uit 3 speelvelden, gelegen aan den nieuwen wandelweg achter de Buitenveldert. Verder werd besloten tot do uitgifte van eene obligatie leening vry van rente groot P. 60.000— welk bedrag benoodigd is voor het aanbrengen van de noodige accommodatie. Tot op heden is op deze leening voor ruim 50 geteekend en hopen wy zooveel mogelyk te slagen, hetgeen met Uwe medewer king zeer zeker het geval kan zyn. Waar de leening nog niet geheel geplaatst is en gelet op de uitsluiting onder de bouwvakarbeiders, 1b 't uitgesloten, d&t het nieuwe terrein by den aanvang van het seizoen gereed zal zyn. Wyzyn echter zoo gelukkig geweest nog eenige maanden

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1920 | | pagina 10