gancdi V/an de bruq A 'K>' (C=ïs-JC ^7^—^7^—^A.C No. 6 Dit is de Schakel die komt binden, De oude club aan d'oude vrinden. Reclaklie: J. T. Steensma. De Boelelaan -467. Amsterdam-z.. tel. 424941 H. de Bie. Camera Obscuralaan 2 16. Amstelveen, tel. 0 2964-1 82 7S Administrateur: O.J. v.d. Heul. Hobbemakade J 1 5 3. Amsterdam-z. tel. 714194 Typografie: Drukkerij Job. Meijer. Kanaalstraat 132. Telefoon 180710. Amstcrdam-w. dóe Ja januari 1967 Gang van zaken 1 De resultaten van de hogere elftallen plus de zaterdagelftallen mogen gezien wor den. Met helaas één uitzondering: de pres. taties van het tweede blijven wat beneden de maat. De verdedi ging is gewoonlijk sterk genoeg, maar de aanval scoort te weinig doelpunten. Nu is dat de klacht over 90% van alle voetbalteams, dus hierin staan we niet alleen. Toch dienen alle zeilen te wor den bijgezet, want het zou meer dan jam mer zijn indien het reserve eersteklasse- schap weer verloren zou gaan. Maar zo. ver zullen Rocus en zijn mannen het wel niet laten komen. Wanneer U deze Schakel leest is de grote strijd tegen D.C.C?. achter de rug (indien het weer tenminste niet als spel breker optreedt). Nu leven wij allen nog naar die strijd toe, maar alles wat ik er verder over schrijf zou komen als mosterd na de maaltijd De mooie po- sitie van eerste, derde en vierde zal U allen wel bekend zijn, maar weet U óók, dat de „Zatten" 1, 2 en 3 prachtige kan. sen op het kampioenschap hebben? De kans is dan ook lang niet denkbeeldig, dat wij volgend jaar ics elftallen in de K.N.V.B. hebben! Toch maar eenvoudig blijven, mannen. Ons jaardiner werd weer een groots festijn, ondanks een iets geringer aantal deelnemers. Een ere saluut aan tafelpraeses Willy Brusse, die weer voor een prima organisatie zorg droeg. Op het moment dat hij ons aan tafel riep kon zelfs de meest verstokte borrelaar zich daarmede verenigen. Het diner v erliep vlot, de speeches waren niet te lang en niet te groot in aantal, waar bij Nico van Til wederom verraste door zijn geestige woorden (zou het geen aan beveling verdienen dat hij in dezelfde trant tot de scheidsrechter sprak als hij dat bij uitzondering nodig oordeelt?). Willy Brusse gaf de laatste spreker (die hem zou bedanken voor zijn voortreffe- lijke leiding) niet meer het woord, waar schijnlijk uit bescheidenheid (zullen we maar zeggen). Daarom breng ik op deze plaats ons aller dank maar over: Willy je was in grootse vorm. Enkele getrouwen moesten wij dit jaar node missen en van diegenen neemt Jacques van Ooy de eerste plaats in. Zijn hoge leeftijd maakt het hem onmogelijk de tocht naar het clubhuis (en wat dies meer zij) te aan vaarden. We hebben je gemist Jacques! Laten we hopen dat de zomerzon je in de gelegenheid zal stellen weer naar je ge- liefd cricketveld te komen. De Nobelprijs viel dit jaar ten deel aan onze grote dichter Bob Wildeboer. Nu voelde ik mij ongeveer als Nico Holtzappel verleden jaar, toen even voor het aan tafel gaan het bericht kwam, dat Bob door ziekte niet aanwezig kon zijn. Jammer voor hem in de eerste plaats en ook voor alle dis genoten. Het warme applaus bewees wel, dat de keus aller instemming had. Van harte proficiat, Bob. Je bent nog jong, dus je kunt nog heel wat nieuwjaars wensen maken, hopen we. 3 februari groot Carn-afval in de Sociëteit. Dat mag niemand missen! Ik voorspel U een heel bijzondere avond. Wij zullen de Zuider lingen eens laten zien hoe Hollanders dat doen! Wie wij zullen missen die avond is Nico Holtzappel, die uitgerekend op die datum zijn 40-jarige huwelijksfeest hoopt te herdenken. Tine en Nico, van ganser harte proficiat en nog vele jaren in goede gezondheid, met allen die jullie lief zijn èn met A.F.C. (wat Nico betreft). HENK KAPPELHOFF de Italiaanse keuken Imp. gebr. plieger Heerlen, amsterdam

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 33