I Oproep aan onze spelers „STEUNT UW SPELERS" CUD FEEST! Nog steeds geldt Moedigt Uw eigen mannen aan! Arie's Raad van Elf 0* I: niet uit de bedreigde zone II: kampioenskans III: idem IV: bedreigde zone Zat.: idem 1952 - 1966 De slechte positie van het meren deel der seniorenelftallen van onze vereniging geeft velen onzer aanlei ding om naar wegen te zoeken ten einde deze posities te verbeteren en aldus tot consolidatie der stellingen te komen. In dit kader vond onlangs ten huize van ons erelid Jaap van Nek een bijeenkomst plaats, waar aan wezig waren onze voorzitter, de elf talcommissie en de zeven aanvoer ders. Zonder de illusie te hebben, dat slechts bijeenkomsten als deze kun nen bijdragen tot verwezenlijking Aan het gestelde doel gaan deze functionarissen toch wel zover met te beweren, dat deze bijeenkomsten de geest en het gevoel van samen verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken versterken. De zeven aanvoerders hebben huize Van Nek verlaten met de we tenschap, dat meegeleefd wordt met de prestaties der elftallen van hoog tot laag. Zij hebben op het hart ge bonden gekregen, dat zij in eerste instantie dienen te zorgen voor een goede geest, en dientengevolge voor de zozeer gewenste verbetering. Een aantal maatregelen daartoe werd genomen. De aanvoerders zijn er echter van overtuigd, dat slechts de steun en de goede wil van hun spelers hen daarbij kunnen hel pen. Het mag derhalve niet meer voor komen, dat ook maar één elftal van A.F.C. onvolledig tussen de witte lij nen verschijnt. Weest met de volle aandacht bij A.F.C. en dus bij Uw elftal. Werkt enthousiast mee en toont aldus de wil een goed A.F.C.-er te zijn. Alle hens aan dek. Storm op Til. DE .VANVOERDERS. Morgen 1 maart vindt het derde A.F.C.-jaarfeest plaats. Deze avond belooft een prettige te worden. Om 8 uur precies (pas op: hier staat precies) gaat het doek op. Cees de Lange met zijn gezelschap, waarvan o.a. deel uitmaken Rijk de Gooyer, Johnny Kraaykamp, Millie Scott en het Cocktail Trio, gaat voor ons optreden. Na dit optreden kan tor vier uur gedanst worden. Aan de zaal (Minervapaviljoen) zijn nog kaarten verkrijgbaar. Bel voor alle zekerheid Jan Steensma (718567) even op en reserveer plaatskaarten. r Uitreiking A.R.O.L.-Beker aan de captain van Robur et Velocitas (foto: Jan Vermeulen) (,irpb ]\"u de hal inmiddels door de aanhou- dende dooi goeddeels uit de biljarts is verdwenen, heeft Arie Mets dadelijk een zeer interessante krachtmeting ge organiseerd tussen A.F.C. en het Haagse Quick. Luttele uren nadat u uw Schakel al in het trapportaal hebt opgeslagen, zal in de buitenveldertse sociëteit de strijd ontbranden. Het is dan vrijdag avond 29 maart 1963 omstreeks 8 uur. Twaalf dagen eerder speelden onze voet ballers 1 1 tegen de Haantjes, maar vol gens Mr. G. B. J. Hibernian's hoofdar tikel in de Haagse l'ost van de afgelopen week is een Amsterdamse zege dit keer welhaast niet te vermijden. Eerst vandaag heeft Arie Mets de sa menstelling van zijn elftal aan de pers prijgegeven. De ploeg zal steunen op techniek, fantasie en homogeniteit. De uitverkorenen zijn ditmaal: Jan Scheep stra, VViin Feldman, Gerrie Stallmann, Willem v. d .Marei, Thieme ten Oosten, Cor van Peperzeel, Nico Leioux, Arie Mets (uiteraard), Willv Neseker, Kick Sierhuis en Elkan Pais. Als reserve is aan gewezen Theo van Emden, waarvoor lef nodig was, maar Arie staat voor niets. De wedstrijdleiding is in handen gelegd van l'iin Adriaansz, die wij als een in tegere de materie beheersende fi guur kennen. Een goede greep derhalve. Hij zal worden bijgestaan door Joop Pee- ters, die nu eenmaal de gave heeft goed met de jeugd om te kunnen gaan. Er zal zeer libre worden gespeeld, lil 35 beurten is de man met de meeste CaramBols winnaar van zijn partij, zo dat ons niets kan gebeuren. Voor het eerst zal A.F.C. aantreden in het officiële biljarttenue, bestaande uit handgebreide grijze kniebroek met bretellen, en een rood-satijnen mouwloos vest met V-teken van zilveren lovertjes. Een ontwerpje van Kick Sierhuis. Het schoeisel vilten —pantoffels met rode pompoen en drie noppen komt uit het atelier van Nico Leioux. Vanzelfsprekend heeft ook Cor van Peperzeel iets willen doen De sier lijke rugnummers, uit loodpijp gebogen, zijn van zijn vaardige hand. De wedstrijdleider zal kenbaar zijn aan de witte pet, dit keer met gouden bies. Een avondje kunstgenot staat ons te wachten. De loketten gaan om 7 uur reeds open. Vanavond zien wij de geluk kigen, die een kaartje hebben weten te bemachtigen, terug in de stilte van de biljartsfeer. Laat ons geestdriftig fluisteren AD ONDERDELAT. wy zouden gaarne wat meer variatie willen brengen in het gramofoonplatenrepertoire, dat „afgedraaid" wordt voor de aanvang en tijdens de rust van onze thuiswedstrijden. Leden, die gramofoonplaten in hun bezit hebben, wordt vriendelijk verzocht, enige pla ten voor dit doel uit te lenen. Zjj zullen met de uiterste zorg worden behandeld. Aanmeldin gen bij TEUN VAN VEEN Begijnesteeg 4, Telefoon 31777. Hartelijk dank!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 27