A.F.C. 15 JANUARI 1955 A.F.C. 1955 1895 PROGRAMMA 1952 1966 BESTUUR KLAAR VOOR DE RECEPTIE v.l.n.r.G.T. Nijman, G.Th. van Nigtevegt, M. de Bruin Mzn., E. W. vanTeunenbroek, J. N. Holtzappel, L. Woudstra, G. Stallmann, Ir. E. G.G. Werner, A. G. Knopper (Foto Vermeulen) Zaterdag 15 Januari Jubileum-Schakel verschijnt: „A.F.C. 60, daar zit muziek in". 1517 uur Clubhuis: Receptie. Zondag 16 Januari 14 uur A.F.C.-terrein: Erewedstrijd A.F.C.— D.W.S. Maandag 17 Januari 20 uur Clubhuis: Oudejaarsavond met dames. Dinsdag 18 Januari 11 uur „Zorgvlied": Kranslegging op het graf van wijlen onze ere-voorzitter G. N. (Schaf) Scheepens. avond Reunistendiner. Vrijdag 21 Januari 20 uur Bellevue: Première Revue „A.F.C. in dia manten gloed". Na afloop bal. Zaterdag 22 Januari 20 uur Bellevue: Gala-voorstelling Revue „A.F.C. in diamanten gloed". Na afloop bal.. Voorjaar A.F.C .-terrein: Groot Jeugdtournooi. Aan onze leden! Hiernaast publiceren wij het.programma van feestelijk- en plechtig heden ter gelegenheid van ons 60-jarig bestaan. Op een nader te be palen Zondag zal op onze terreinen een A.F.C.-familiedag worden gehouden, waarbij oud en jong in het veld treden. Voor de jeugd wordt, vermoedelijk op 2e Paasdag, een groot jeugd tournooi georganiseerd. De Feestcommissie heeft er naar gestreefd een programma samen te stellen, dat voor iedere A.F.C.-er de week van 15—22 Januari 1955 onvergetelijk zal doen zijn. Zij deed dit in goed vertrouwen, dat U haar niet in de steek zult laten. Verschillende onderdelen van het programma, met name de Revue en (in mindere mate) de Jubileum-Schakel vergen maanden van voorbereiding, waarmede dus begonnen moest worden alvorens de henodigde bijdragen ontvangen waren. Ieder lid weet of kan weten, dat de A.F.C.-kas (dit woord heeft meer een symbolische dan een reële betekenis) geen cent kan bijdra gen tot het welslagen'van de feestweek van A.F.C. De Feestcommissie is wat de financiering aangaat, afhankelijk van de offergezindheid der leden. Is een gift voor ons diamanten feest eigenlijk een offer? Moet zij geen daad van vreugde en dankbaarheid zijn voor al hetgeen A.F.C. U gegeven heeft? Stel niet uit tot morgen, wat ge heden nog doen kunt. Gireer NU - pp: POSTGIRO 109401 t.n.v. J. H. ESSER Geen giro te groot, geen giro te klein! Feestcommissie A.F.C. 60, Ere-Comité, J. H. ESSER, voorzitter-penningm. J. H. WIJNAND, secretaris W. BRUSSE J. k COHEN W. v. d. MAREL D. J. BESSEM J. N. HOLTZAPPEL J. C. A. van OOY

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 26