A.F.C. Sociëteitsvereniging LBO HORhl om 1952 1966 De aanwezigen bij de op 5 September j.l. gehouden algemene ledenverga dering van de AFC zullen zich nog wel weten te herinneren dat bij deze gelegenheid door het Bestuur enige mededelingen zijn gedaan over de op richting van de Societeitsvereniging voor leden van AFC. Heeft de naam van onze vereniging reeds op de sportvelden een bijzon dere klank, ook daarbuiten en alom in den lande wordt AFC gezien als een vereniging met een bijzondere en aparte sfeer, waarop iedere AFC-er jong en oud met recht trots kan zijn. Deze sfeer dan is niet doelbewust gezocht, zij is gecreëerd door de le den zelf, niet als doel omschreven in statuten en reglementen maar zij wordt beheerst door de opvattingen van de leden. U vindt haar terug op de clubavonden, in ons clubge bouw aan de Zuidelijke Wandelweg, kortom op alle AFC-bijeenkomsten. Moeten hierin dan veranderingen worden aangebracht of moet dit soms op de een of andere manier „geregle menteerd" worden, zult U zich mis schien afvragen. Ons antwoord hier op is dat dat ten dele het geval zal zijn. Wij hebben het namelgk wen selijk zo niet noodzakelijk ge vonden over te gaan tot het nemen van maatregelen die de mogelijkheid bieden het clubleven zoals wij dat kennen te laten voortbestaan. Wat is namelijk het geval? In de loop der jaren heeft de AFC in ver schillende etablissementen in onze goede oude stad haar clubavonden en andere bijeenkomsten kunnen houden. Wij noemen hier o.m. de Nieuwe Karseboom, Het Rechthuis, D'IJsbreker, Boer Leidseplein en last but not least „Eggers", dat wij, na verschillende omzwervingen toch weer tot ons „home" hebben ge kozen. In deze gelegenheden worden onder het genot van een „glaasje" in de prettige AFC-sfeer de „feiten van de dag" besproken. Nu, zult U wel eens van de Drankwet gehoord hebben, de wet die tracht op een zeer ingewikkelde manier het schenken van een glaasje te regelen^ Een van deze bepalingen schrijft nu voor dat de gemeente het recht heeft zelfstandig bepaalde maatregelen te nemen om het aantal „vergunningen" laag te houden bijv. dat zij het z.g.n. „uitstervingssysteem" mag toepas sen. Dit betekent voor Amsterdam, dat in de eerstvolgende 10 jaar 100 café's pessimisten spreken van 150 café's gesloten moeten worden omdat de vergunning tot het schen ken van sterke drank vervallen is. Zal velen Uwer het schenken van een glaasje niet zo heel belangrijk voor komen, de consequentie hiervan is evenwel, dat ook de lokaliteiten waarover deze etablissementen be schikten, en waar wij onze clubavon den houden, moeilijk meer te krijgen zullen zijn. „Gouverner c'est prevoir" en hiervan uitgaande zijn wij reeds jaren doen de tegen deze eventualiteit voor zorgsmaatregelen te nemen. Reeds vroeger is gedacht aan het stichten van een eigen „home" een sociëteit. Nu kent de Drankwet ook vergun ningen voor sociëteiten; dit zijn bij zondere vergunningen die practisch eeuwigdurend zijn. Deze vergunningen komen evenwel practisch niet beschikbaar en het was dan ook de bekende witte raaf toen in de maand Mei van dit jaar ons een dergelijke vergunning werd aangeboden. Deze vergunning kan alleen staan ten name van een rechtspersoonlijk heid bezittende vereniging. Hoewel onze AFC deze kwaliteit wel heeft laten haar statuten het houden van een vergunning niet toe. Aanpassing van deze statuten was onmogelijk. De enige oplossing hiervoor was het oprichten van een zelfstandige ver eniging. Gezien het feit dat op aandrang van de betreffende autoriteiten, zowel die van het Rijk als van de Gemeente, van nie wij de grootst mogelijke me dewerking hebben, s^ioed betracht moest worden, hebben enkele leden met name de heren D. J. Bessem. J. X. Holtzappel, Jb. van Nek, G. Th. van Nigtevegt, J. C. A. van Ooij, A. Waaijer liet initiatief tot het op richten van een dergelijke vereniging genomen. Dit alles gebeurde met toe stemming en volledige medewerking van het bestuur van AFC. Opgericht In haar constitutionele vergadering van 9 Augustus 1952 werd de „AFC Societeitsvereniging" opgericht. Met gi -te voldoe' ing mochten wij kennis nemen «w, bericht dat Hare Maje. teil de Koningin Hare goedkeuring aan onze statuten heeft willen verlenen. Statuten De statuten van de AFC-Societeits- vereniging zowel als het huishoude lijk reglement zijn met enkele nood zakelijke uitzonderingen practisch gelijkluidend aan die van AFC. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende: Het doel van de Societeitsvereniging is de belangen van de leden der te Amsterdam gevestigde vereniging, genaamd Amsterdamsche Football Club, te bevorderen door de band tussen deze leden te verstevigen. Zij tracht dit doel te bereiken; door het oprichten en in stand hou den van een sociteitslokaal, waarin tegen zo laag mogelijke prijzen con sumpties verkrijgbaar zijn; door steun te verlenen aan het doel «c dat de hierboven genoemde vereni- r ging zich heeft gesteld; door het organiseren van bijeenkom- sten en andere wijzen van ontspan- ning; S door andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn. Financiën Uiteraard gaat Uw belangstelling y uit naar de financiële consequenties VJ van deze opzet. Artikel 10 der statuten geeft aan een omschrijving der revenuën. De inkomsten der vereniging bestaan uit contributies, giften, pachten, in teresten van aan de vereniging toe behorende bezittingen en uit andere inkomsten. Het behalen van winst is niet het oogmerk van de werkzaamheid der vereniging. Hoewel in het bovenstaande gespro ken wordt van het heffen van contri buties werd dienaangaande in de ver gadering van 9 Augustus 1.1. besloten voorlopig hiertoe niet over te gaan. Het spreekt vanzelf dat deze nieuwe situatie kosten met zich brengt. Al lereerst de gebruikelijke administra tiekosten, maar daarnaast de kosten voor de vergunning en dit is zeer belangrijk de bouwkosten voor een zogenaamde cantine. Het totaal dezer kosten zal ongeveer 12.000,bedragen. Besloten is, als cantine het clubhuis aan de Zuidelijke Wandelweg be schikbaar te stellen. Het spreekt vanzelf dat wanneer de jeugd geen toegang tot ons Clubhuis meer zou hebben de Societeitsver eniging in haar taak „het dienen van de belangen der AFC" ver te kort zou schieten Indien het AFC-clubhuis Sociëteit geworden is. zal de leeftijdsgrens voor toegang 18 jaar zijn. Voor de jonge ren wordt een apart gezellig „home" ingericht. Bij de thuiswedstrijden blijft de si tuatie zowel voor publiek als voor de leden ongeacht hun leeftijd on gewijzigd. Vijf en twintig leden verklaarden zich bereid, het benodigde bedrag van 12.000 ter leen te verstrekken.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 24