VAN ONZE HOPE EN TOEKOMST Cl© Supporters SLAPHEID EN LAMLENDIGHEID Schakel-peilers WAARSCHUWING. Het komt op de trainingsavonden van de Junior- en Adspirantleden herhaaldelijk voor, dat na afloop in de kleedkamers met water wordt gegooid. Bij herhaling van een dergelijk feit zal het Bestuur tegen de schuldigen zeer streng op treden. Men zij dus gewaarschuwd! Al bovenstaande attributen zijn noodig, ja onontbeerlijk voor het voortbestaan en den bloei van A.F.C. 19371951 Meerdere malen heeft de jeugdcom missie met diverse jongelui gespro ken over het nut van training, maar veel uitwerking heeft dit niet gehad. Wel komen er op Vrijdagavond en Zaterdag jongens trainen, maar dit zijn er maar enkele en steeds de zelfde, het gros van de jongens en dan noemen wij met name Jun. I en II, schijnt er geen behoefte te hebben. Slap. Men moet dit uiteindelijk voor zich zelf weten, want per slot van reke ning zijn we amateurs en dat wil voor de meesten zeggen, dat ze het vol doende achten als er Zondags een wedstrijd wordt gespeeld. Met de belangen van onze club wordt door deze jongelui in 't geheel geen rekening gehouden en wij vragen ons, als commissie, wel eens af, wat er met zo'n lauw stelletje jongens, dat zich geen enkele opoffering wil ge troosten, moet worden bereikt. Inspireert het jullie niet 'als je tegen standers werken als paarden om een overwinning te behalen en vergeet daarbij niet dat veel van onze tegen standers al vroeg in de weer zijn om hun club op andere wijze te dienen. Wij beginnen ons wel eens af te vra gen of wij ons niet téveel voor de jongens uitsloven. Elke Zaterdag en Zondag staan de Jeugdcommissie en Jeugdleiders gereed om vaak voor dag en dauw en in hondenweer met de heren mee te trekken. Waarderen ze wel wat de vereniging voor ze doet, welk een zorg het is de ter reinen in orde te houden, hun warme douche en thee in Ze rust. Het is alle maal zo gewoon geworden dat ze ver ontwaardigd zijn als er eens een keer geen warm water is. Het is een uitzondering als de jeugd- elftallen op een uitwedstrijd een douche kunnen nemen, laat staan thee in de rust. Hoe veel moeite, zorg en geld kost on ze jaarlijkse kienmiddag niet, en hoe moeilijk is het niet steeds het daar voor benodigde geld bijeen te krijgen. Altijd weer moeten wij daarvoor bij dezelfde mensen aankloppen. Verkeerde weg? Wij vragen ons af of wij op deze weg moeten voortgaan. Tot nu toe is de liefde steeds van één kant moeten komen en dat is nooit goed! Is het niet aan te bevelen, zoveel mogelijk voor tournooien te bedan ken? Het spaart moeite en kosten, terwijl het door vele jongelui toch niet wordt gewaardeerd, ze denken dat ze moeten deelnemen om hun leiders een genoegen te doen. De toeloop van jongens in onze ver eniging is zó groot, dat velen moe ten worden afgewezen, omdat wij slechts drie terreinen hebben. Aan het eind van het seizoen zullen wij weer moeten selecteren en vele jongens be richten, dat er voor hen geen plaats meer in A.F.C. is. Heus jongens, het doet ons werkelijk geen genoegen, dat bovenstaande regelen moesten worden geschreven, maar nodig is het. Laat ons afspreken, dat er verande ring ten goede komt, onze „good old" wacht op jullie, beschaam ons niet en als er over enkele jaren jongere spe lers nodig zijn voor het le of 2e elftal senioren, laat ons dan kunnen zeggen, hier zijn ze. Denk over dit epistel eens goed na en als je een goed A.F.- C.-er en trouw clublid bent dan zal je zeggen: ,,Er zit veel waarheid in dit artikel, van dit moment af geef ik mij geheel voor A.F.C." Een gelegenheid, om te tonen dat het jullie ernst is met jullie goede voor nemen, doet zich al direct voor. Het wordt hoog tijd, dat jullie de eerste beginselen van vrijwel elke sport en zeker de voetbalsport, n.l. het lopen, starten en sprinten eens behoorlijk gaan beoefenen. Daarom hebben wij het plan opgevat om in de komende zomermaanden enige lichte athletiek te gaan beoefenen, waarvoor wij waarschijnlijk iemand gevonden hebben, die ons hierbij zijn gewaardeerde medewerking wil ver lenen. Jongens, toont dus wat je waard bent en meld je in grote getale bij de Jeugdcommissie. Meneer Jansen op de overdekte (na een overwinning) r „Prima elftal, zo spelend worden ze dit jaar makke lijk..." Meneer Jansen op de overdekte (na een nederlaag)„Slecht elftal Tja, ik vrees voor de derde klasse en dan moet je natuurlijk zelf..." Aardige vondst vindt U niet Bedenk echer, dat deze meneer Jansen een gevaarlijk A.F.C.-er is. Er rest ons maar één opmerking en die moet schallen van de tribunes: „Vooruit AFC, de tanden op elkaar!" Verantwoording binnengekomen, gel den voor „De A.F.C.-Schakel". „Stijgende prijzen, A.F.C. verzaakt niet" f 1®* Het zou onbescheiden zijn te vragen: „Wie volgt?" maar de lezer zal be grijpen dat wij een gift op hoge prijs stellen. U weet het, alles is duurder geworden. De papierprrjs ook met... 100%.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 18