DE A.F.C.-SCHAKEL schAkel-feest CH> Jaap 'Disselkoen, Am.t,i veenschexveg 2S4 1 Wie het eerst komt, het eerst maalt!! 19371951 II ONDER REDACTIE VAN H. WIINAND. ROERSTRAAT 52, AMSTERDAM-Z. Wekclijksche Uitgave der Amslerdamsche Football Club Gestencild door de K.v.rapierindustrie Kestelroij ïroapenbur?.. A'dn Hegi strati Phumnui" 4-16978 JJ.v.C441w 11.326 1 2Jste jaargang DF. 3ITOATI£ 11 Geotember 1-944 :Tc3 In verband met de uitzonderings toestand en net de algemeene oorlogs situatie besloot het Bestuur Kaanaog, 4 "eptember, geen elftallen voor den eigenden Tondag op te stellen en de nor dien dag vastgestelde oefenwed strijden te annuleeren. Dit bleek goed pzien te zijn, want tegen einde der i»ek werd het geheele wedstrijd-vezen Congezet Het voetbalbedrijf ligt dus thans nheel stil. Ook de AFC-Schakel is verleden week niet verschenen, doch teneinde een achterstand in de copy te oorkonten, een achterstand, die gezien isn tariervoorraad zeer moeilijk in te tien ïs, hebban wij besloten, Ut r.ui.- ar het licht te doen zien. De situatie verandert zoo snel, ait de omstandigheden, waaronder wij leven, weer gehoel anders kunnen zijn, lis de lezer dit stencil ontvangt. Tij zullen trachten, bij wijziging in 3e omstandigheden, den leden zoo 3Goe iig luogelijk van hst officieole ver- tenigingsnieuws on de hoogte te bren- Voorloopig De derde prij3 was voor LFC; tl jongens van ICruyver hebben in 11 noci een uitstekend figuur resla hun 2-1 overwinning op D"/3 was e schoon wapenfeit. Ir, de demifinale had een jubel jcngenstribune(ook de ouderen ie- mee!) van oen'strafschoppen-orgii noten, toen KB3 en WS doelpuntl. eindigde. Forst na twaalf strefs. pen (ïh'iS tv.ee treffers plus drie twee plus twee) was beslist, dat in de finale kwam. AGOYV had daa) de allergrootste moeite gehad met dat eenigszins onfortuinlijk met verloer. De belangstelling was kleiner c eerste dag, mr-er de overdekte tri was toch weer meer dan uitverkool Het feit, dat AFC niet meer van c tij v/as, de ongunstige v/eersomsts heden en de algemeene spanningfoar verschillende oorzaken, die er tc den, dat volen niet naar den '.Vand kwamen, die anders ongetv/ijfeld v partij geweest zouden zijn. Al met al is ook dit Ar.CL-tcurn een groot succes geweest, '.'ij zij ven, Voorioopig verschijnt de Schakel sas niet lederen Donderdag, doch indieA gar.isatorisch gesproken, niet de h kor verschijning aanleiding bestaat. over de sloot gekomen, "/as het pr ma op 3 en 10 September vastgeste weest, dan had hetvtournooieven li 1939 het geval geweest is, nie gespeeld kunnen worden. - --- - - -- ---- Than3 zijn de hekken gesloten; aar dat onze Haagscne vrienden in een ,viJ „e onde_. „eluJctlg0 omstandigh «KOL Beker uitkomen, neef. hao op vccr ^et publiek kunnen ho •ezen felbegeerden prijs beslag weten ie leggen. Dit gelukte haar na een HBS WIKT DB'il AROL 3EHDH Voor de tweede maal in de twaalf 'elle -in Je tweede helft sor.s te oropenen RUILHI v J.I'. Vermei j Joh.Verhulststraa- dnale tegen AGGW, waarin een schitto, wll voetbalschoenen, maat 42 ruil. Jsnd doelpunt van Langelaan in de sers- jV(,„ voetbalschoenen maat 35-36. te helft het eenige en winnende doel- G^VOND^N font van de wedstrijd was. De tweede x&aelf~^etbroekteru, lil3Jaar' bevragen bljdenterreiLneiht <dr onze Ape! noornsche gasten. Bent U tevreden over deze en voorgaande Schakels? Zo ja Begunstigt dan onze adverteerders, want zij houden de Schakel in stand. Kijkt eens rond of een Uwer relaties niet een advertentie wil plaatsen, want advertenties zijn goud voor onze Schakel. Houdt de Schakel in stand; stort een „Schakelpijler Postgiro 308579 t.n.v. A.F.C -Schakel A/Ot/' Op 6 December a.s. organiseert de A.F.C Schakel-Commissie een feestavond in ..Grand Gala Rembrandtsplein 8-10. Deze feestavond vangt aan om 8.50 uur en eindigt 'smorgens vroeg. Het programma omvat o.a. voortreffelijke cabaret-nummers. Een uitstekende 'band zorgt voor dansmuziek en in den befaamden A.F.C.-kring zal men zicb buitengewoon kunnen amuseeren. Inclusief belasting wordt een entréeprijs van f! 2.50 geheven. De consumptie prijzen zijn uiterst matig gesteld en gezien de textielpositie - kan iedereen in bet pakje komen, dat bem bet beste siert. Waar de plaatsruimte in Grand Gala beperkt is, bebben abonné s van de A.F.C.-Scbakel en adverteerders voorrang. Bestelt Uw plaatsen OMGAAND bij:

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 17